Me­le­na e cha­li­na

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - Luís G. To­sar

Hai cen anos xus­tos, Xa­vier Bó­ve­da de­di­cá­ba­lle un exem­plar de El ma­dri­gal de las her­mo­sas (1917) «A mi que­ri­dí­si­mo pri­mo Eduar­do B. Amor, pa­ra que ma­te sus ocios con la lec­tu­ra de es­te mi pri­mer li­bro…». Aín­da que re­sul­te doa­do de iden­ti­fi­car, o pa­ren­te non era tal, os da cos­te­la éran­lle os Bó­ve­da Amor, me­dio ir­maus do fal­so pri­mo. Si é cer­to que Ja­vier (axi­ña Xa­vier), un ano me­nor que Eduar­do, era en­tón O poe­ta. Na­do en Go­me­sen­de, fi­llo dun car­pin­tei­ro de cai­xas de de­fun­tos, tras­lá­da­se a Ou­ren­se, on­de tra­ba­lla de re­ca­dei­ro nun ca­fé, o que lle per­mi­te dar­se a co­ñecer co­mo va­te en­tre a bur­gue­sía. Men­tres des­co­bre, fas­ci­na­do, a Ro­sa­lía e a Cu­rros, tra­ta a Risco, Ro­drí­guez San­jur­jo, Flo­ren­tino Cue­vi­llas, Eduar­do Nei­ra, Emi­lio Amor e Rey So­to, al­ter­na po­las noi­tes con Otero Pe­dra­yo e No­rie­ga Va­re­la, com­par­te an­guei­ras con Mon­tes, Fer­nán­dez Ma­zas, os ir­maus Cid, o por­te­ño Ber­nár­dez e Blan­co-Amor. Es­cri­be en La Voz Pú­bli­ca, re­pu­bli­cano-li­be­ral e no mo­nár­qui­co-con­ser­va­dor El Dia­rio de Oren­se, afín ó re­don­de­lán Ga­bino Bu­ga­llal, va­rias ve­ces mi­nis­tro, pre­si­den­te do Con­gre­so e do Con­se­llo, o seu prin­ci­pal va­le­dor. Ab­du­ci­do po­los ver­sos de Emi­lio Ca­rre­re plán­ta­se en Ma­drid, con tres pe­se­tas e pi­co no pe­to, pa­ra co­ñe­ce­lo. Na­tu­ral, es­pon­tá­neo, sen es­tu­dos, en­tra na avan­gar­da da mau de Can­si­nos As­sens, fai­se ín­ti­mo de Pe­dro Luis de Gál­vez, o de El sa­ble, ar­te y mo­dos de sa­blear (1925), que con­ta as in­cri­bles pe­ri­pe­cias de Bó­ve­da na fa­men­ta bohe­mia. Es­ca­da­sí, il apro­vei­ta pa­ra tra­bar ami­za­de con Ba­si­lio Álvarez, que lle pre­sen­ta a des­ta­ca­dos pai­sa­nos, co­mo No­voa San­tos. De vol­ta en Ou­ren­se, en­tra no ce­nácu­lo de La Cen­tu­ria e ti­ra do pre­lo, coa axu­da do den­tis­ta ruso Wla­di­mi­ro Dai­now e de Jo­sé Za­rau­za, o seu Epis­to­la­rio ro­mán­ti­co y es­pi­ri­tual (1917), mais, ou­tra­vol­ta, a «infamia mal­sa­na» fái­se­lle in­so­por­ta­ble. Na vi­la e cor­te to­ma par­te no ma­ni­fes­to Ul­tra, re­ci­ta con Ge­rar­do Die­go, Bor­ges, Gar­fias, Ci­ra Es­ca­lan­te… e pu­bli­ca Los poe­mas de los pi­nos (1920), ra­chan­do co ul­traís­mo. En 1923 cru­za o Atlán­ti­co e bo­ta tres me­ses en Bue­nos Ai­res. Re­tor­na de con­ta­do a Amé­ri­ca, afin­cán­do­se na Ar­xen­ti­na. En 1963 via­xa a Ma­drid coa in­ten­ción de xes­tio­nar a re­pre­sen­ta­ción do seu tea­tro. A pe­nas un mes des­pois fa­le­ce dun in­far­to. Qui­zais fo­se o ou­ren­sán máis li­te­ra­rio, o que máis loi­tou po­la glo­ria. Miú­do, feo e es­bran­cu­xa­do, so­rría­lle ó es­que­ce­men­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.