«Bio­gra­fía ca­na­lla de Emi­lia Pardo Ba­zán» in­da­ga la psi­co­lo­gía de la na­rra­do­ra ga­lle­ga

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura -

«Es­ta é a súa bio­gra­fía máis trans­gre­so­ra, máis atre­vi­da e máis bra­vía. Un­ha bio­gra­fía que des­cri­be os me­ca­nis­mos men­tais e psi­co­ló­xi­cos que Emi­lia foi ca­paz de em­pre­gar con enor­me ha­bi­li­da­de pa­ra tra­zar o seu pro­pio ca­mi­ño e al­can­zar as súas pro­pias me­tas, an­te­po­ñén­doas ás que a so­cie­da­de do seu tem­po lle ti­ña des­ti­na­das e sal­tan­do por ri­ba de nor­mas e con­ve­nien­cias». Así definen des­de la ca­sa mu­seo de la es­cri­to­ra, don­de ayer era pre­sen­ta­do, el li­bro Bio­gra­fía ca­na­lla de Emi­lia Pardo Ba­zán (Edi­cio­nes Obe­rón), obra de Ana Martos. En la pre­sen­ta­ción in­ter­vi­nie­ron la au­to­ra y la di­rec­to­ra de la ca­sa-mu­seo, Xu­lia San­ti­so, que de­ta­lla­ron el mo­do en que es­te en­sa­yo mues­tra có­mo la es­cri­to­ra cre­yó fir­me­men­te en la igual­dad en­tre se­xos y, en tal sen­ti­do, «atre­veu­se a vi­vir co­mo mu­ller li­bre e in­de­pen­den­te», en­sal­za­ron. A CORUÑA / LA VOZ

«Aque­la bi­blio­te­ca ini­cial quei­má­ron­ma can­do o gol­pe de es­ta­do de Chi­le». Is­to re­cor­da­ba on­te Jo­sé Alberte Corral Igle­sias, escritor e pre­si­den­te da agru­pa­ción cul­tu­ral O Fa­cho. Fa­la­ba na Real Academia Ga­le­ga, ins­ti­tu­ción á que vén de le­gar os seis mil vo­lu­mes que com­po­ñen a que é ago­ra a súa bi­blio­te­ca per­soal. Fa­lan­do da­que­la que per­deu no exi­lio, des­pois de fu­xir e re­fu­xiar­se es­ca­pan­do da re­pre­sión fran­quis- Ima­xen su­rreal de Ga­li­cia

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.