ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Xun­ta e gar­da gran can­ti­da­de de mer­ca­do­rías an­te a po­si­bi­li­da­de de que es­ca­seen ou suban de pre­zo.

2 Atra­ve­sa­do, mal in­ten­cio­na­do. 3 Sím­bo­lo do raio xeo­mé­tri­co. Di­vin­da­des do­més­ti­cas da antiga Ro­ma. Mil. 4 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Plan­ta con fo­llas que se co­men en en­sa­la­da.

5 Dá o que de­be. Con­soan­te de­rra­dei­ra. Con­ce­llo da co­mar­ca de Ve­rín. 6 Aco­me­te, agri­de. Dei­xa de vi­vir. 7 Roe­dor moi pre­xu­di­cial. Sím­bo­lo do flúor. Ves­ti­do tra­di­cio­nal da In­dia. 8 Aden­ta­ra, trin­ca­ra, roe­ra. Dise de cal­que­ra nú­me­ro di­vi­si­ble por dous.

9 Con­xun­ción. An­sias, tra­ba­llos. Pre­po­si­ción. 10 Agudo, in­te­li­xen­te. 11 Co­mar­ca de Vi­mian­zo, Ca­ma­ri­ñas e Zas.

VERTICAIS 1 Dis­tri­búe, di­vi­de. 2 Fal­tar á es­co­la sen cau­sa xus­ti­fi­ca­da. 3 Ar­ti­go fe­mi­nino. Va­rie­da­de de cuar­zo moi usa­da en xoia­ría. Sím­bo­lo do xo­fre. 4 Rego, can­le. Re­má­ta­lo. 5 Ga­ran­tía de que se pa­ga­rá al­go se non o fai quen es­tá obri­ga­do en prin­ci­pio. Pre­po­si­ción. Aná­lo­go, se­me­llan­te. 6 Ape­li­do pa­tro­ní­mi­co moi co­mún. Ora­ción gra­ma­ti­cal. 7 Co­ci­ñei de cer­to xei­to. Sím­bo­lo do me­tro. Pre­fi­xo que ex­pre­sa a idea de oposición. 8 Ca­ras, fa­ces. Tra­ta­men­to que se an­te­pón ao no­me dun­ha mon­xa. 9 Pre­po­si­ción. Do re­vés, deu a luz un fi­llo. Ar­ti­go fe­mi­nino.

10 Pu­cha, boi­na. 11 Ar­te­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.