El Ser­gas no trae­rá un pe­dia­tra de ur­gen­cias a Bal­tar por su cer­ca­nía a Pon­te­ve­dra

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

El Ser­gas no aña­di­rá un pe­dia­tra de ur­gen­cias en el cen­tro de sa­lud de Bal­tar, en San­xen­xo, se­gún ex­pli­có en una car­ta el de­par­ta­men­to au­to­nó­mi­co a la Pla­ta­for­ma Ve­ci­ñal y a la Fe­de­ra­ción de APAS O Con. En su res­pues­ta, el Ser­gas pre­ci­sa que «ac­tual­men­te nin­gún PAC es­tá do­ta­do de pe­dia­tra ex­clu­si­vo pa­ra ur­xen­cias, nin nes­ta área nin en nin­gun­ha ou­tra». Se aña­de que to­das las ur­gen­cias pe­diá­tri­cas del área sa­ni­ta­ria, de la que San­xen­xo for­ma par­te, tie­nen co­mo re­fe­ren­cia al Hos­pi­tal Pro­vin­cial de Pon­te­ve­dra. Es­te com­ple­jo hos­pi­ta­la­rio es­tá «do­ta­do dos me­dios e pro­fe­sio­nais máis ade­cua­dos pa­ra aten­der a to­da a po­boa­ción in­fan­til da área». Ade­más se pre­ci­sa que «man­tén un­ha isó­cro­na que ga­ran­te esa asis­ten­cia coa maior ca­li­da­de asis­ten­cial pa­ra es­ta po­boa­ción (os ne­nos) que son de es­pe­cial vul­ne­ra­bi­li­da­de».

Am­bos co­lec­ti­vos san­xen­xi­nos tam­bién pi­die­ron una am­bu­lan­cia me­di­ca­li­za­da (SVA) en Bal­tar to­do el año. El Ser­gas in­ci­de en que la jus­ti­fi­ca­ción pa­ra que es­te con­ce­llo dis­pon­ga de una en ju­lio y agos­to es «po­lo au­men­to de ve­ra­nean­tes que con­ver­ten a es­te mu­ni­ci­pio na ter­cei­ra ci­da­de ga­le­ga en can­to a po­boa­ción se re­fi­re». Se do­ta así co­mo «dis­po­si­ti­vo de risco previsible» y no por ci­fras de ac­ti­vi­dad. Asi­mis­mo, el Ser­gas sos­tie­ne que los tiem­pos de res­pues­ta y la ac­ti­vi­dad fue­ra de esos me­ses «non xus­ti­fi­can» es­ta cla­se de am­bu­lan­cia to­do el año.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.