Ce­sa Alon­so Mon­te­ro e Mon­tea­gu­do bo­ta a an­dar o pro­ce­so elec­to­ral

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - FO­TO CÉSAR QUIAN

A Real Aca­de­mia Ga­le­ga ce­le­brou on­te un­ha reunión ple­na­ria —da que non se per­mi­tiu to­mar ima­xes; na fo­to, a che­ga­da de Vi­lla­res e Frei­xa­nes—, na que Xe­sús Alon­so Mon­te­ro deu por con­cluí­da «a súa eta­pa co­mo pre­si­den­te», in­di­cou a en­ti­da­de nun co­mu­ni­ca­do. Ta­mén ano­ta que a par­ti­res da xun­tan­za «co­me­za o pro­ce­so que con­du­ci­rá á elec­ción da no­va exe­cu­ti­va». Des­pois da di­mi­sión de Mon­te­ro, é o se­cre­ta­rio, Hen­ri­que Mon­tea­gu­do, o que ocu­pa in­te­ri­na­men­te a pre­si­den­cia e ta­mén se en­car­ga­rá de pór en mar­cha di­to pro­ce­so elec­to­ral. As can­di­da­tu­ras á pre­si­den­cia da RAG de­be­rán ser pre­sen­ta­das por tres mem­bros de nú­me­ro e, «pa­ra fa­ce­lo, dis­po­ra­se dun pra­zo que re­ma­ta 48 ho­ras an­tes da da­ta que se fi­xe pa­ra o desen­vol­ve­men­to do pleno ex­tra­or­di­na­rio de elec­ción», lem­bran des­de a RAG.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.