Que pri­me a ac­ce­si­bi­li­da­de

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - La Voz De Pontevedra - Manuel Abe­llei­ra

Ains­ta­la­ción de as­cen­so­res en edi­fi­cios que non con­tan con es­tas pla­ta­for­mas de­be­ría­se fle­xi­bi­li­zar á ho­ra da ob­ten­ción das li­cen­cias de obra. Exis­te un­ha ver­da­dei­ra ne­ce­si­da­de so­cial de con­tar con es­te ti­po de ins­ta­la­cións nos edi­fi­cios que no seu día non con­tem­pla­ron a súa dis­po­si­ción, que con­tras­ta coas di­fi­cul­ta­des que nos ato­pa­mos os téc­ni­cos á ho­ra de dis­po­ñer de to­dos os con­di­cio­nan­tes que im­pli­can os ele­va­do­res: fo­sos, ca­bi­nas, guías, mo­to­res… en es­pa­zos moi­tas ve­ces moi es­ca­sos. Por iso, de­be pri­mar a ac­ce­si­bi­li­da­de por en­ri­ba de ou­tras nor­ma­ti­vas, xa que a miú­do é im­po­si­ble con­fron­tar as pro­tec­cións pa­tri­mo­niais, coma no ca­so Cas­co Ve­llo de Pon­te­ve­dra, coa esi­xen­cia de con­trois ar­queo­ló­xi­cos ou pro­tec­cións pun­tuais das zo­nas co­múns, ou in­clu­so as nor­ma­ti­vas de ha­bi­ta­bi­li­da­de con me­di­das mí­ni­mas ás ve­ces inal­can­za­bles, en in­mo­bles xa edificados.

Ase­ma­de é ne­ce­sa­ria a re­no­va­ción da flo­ta dos as­cen­so­res máis an­ti­gos, ou in­clu­so o cam­bio de co­ta nos múl­ti­ples por­tais que se ato­pan so­bre­ele­va­dos con res­pec­to ás bei­ra­rrúas. As axu­das que se anun­cian po­la Ad­mi­nis­tra­ción son moi es­ca­sas, es­te ano, es­go­tá­ron­se no pri­mei­ro día no que fo­ron ofer­ta­das po­la Xun­ta, de­ben­do dis­po­ñer­se de máis re­cur­sos pa­ra es­te apar­ta­do, moi ne­ce­sa­rio pa­ra a no­sa so­cie­da­de por par­te de to­das as Ad­mi­nis­tra­cións. *Manuel Abe­llei­ra é pre­si­den­te do Co­le­xio Ofi­cial de Ar­qui­tec­tos en Pon­te­ve­dra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.