«A or­ques­tra lo­grou doar 89.434 eu­ros con­tra o can­cro nas oi­to ga­las an­te­rio­res»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

sen­ta­ción da se­guin­te gala. En ca­so de que nos pe­di­sen as con­tas, cou­sa que su­ce­deu nal­gun­ha oca­sión, amo­sa­bá­mos­llas. Cla­ro, to­do cam­biou en León. Pa­re­ce que a aso­cia­ción de alí le­va­ba tem­po pe­din­do esas con­tas. Co­mo ha­bía dúas em­pre­sas, a pro­du­to­ra 4G e a em­pre­sa que nos xes­tio­na­ba a nós, uns po­los ou­tros que­dou a ca­sa sen va­rrer. —¿Vos­te­des non sa­bían na­da? Li­to ex­pli­ca que os gas­tos da gala me­dra­ron sen pa­rar.

ras, por­que con eses car­tos po­dia­mos fa­cer un­ha doa­zón pa­ra a aso­cia­ción con­tra o can­cro. Nor­mal­men­te un­ha or­ques­tra non ven­de ca­mi­se­tas, pe­ro así a xen­te sa­bía o que es­ta­ba­mos fa­cen­do e co­la­bo­ra­ba. A or­ques­tra lo­grou doar 89.434 eu­ros nas oi­to ga­las an­te­rio­res. Son da­tos que ofre­ceu a pro­pia AECC.

ta­mén a Depu­tación. Pu­xe­mos 3 eu­ros de en­tra­da, lo­go 10, pe­ro os gas­tos se­guían me­dran­do. —Al­go que a xen­te non en­ten­de é que nun­ha gala be­né­fi­ca os ar­tis­tas co­bren o seu ca­ché. Cen mil eu­ros son moi­tos eu­ros. —Iso ta­mén ten un­ha ex­pli­ca­ción. Pri­mei­ro, es­ta xen­te non po­de fa­cer se­gui­do ac­tos be­né­fi­cos, por­que non fa­ría ou­tra cou­sa. Pe­ro ade­mais é que era Pa­no­ra­ma a que fa­cía a doa­zón. Era a gala de Pa­no­ra­ma, non a de ca­da un dos ar­tis­tas que in­ter­vi­ñan.

MAR­TI­NA MISER

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.