CC OO avi­sa de que la ne­go­cia­ción sin­di­cal pue­de ir an­te el juez

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

El se­cre­ta­rio de Co­mi­sio­nes Obre­ras, Jo­sé Luis García Pe­dro­sa, ad­vir­tió al go­bierno de San­xen­xo que cons­ti­tu­ya una me­sa de ne­go­cia­ción de em­plea­dos pú­bli­cos pa­ra abor­dar el con­ve­nio co­lec­ti­vo y el acuer­do re­gu­la­dor de la plan­ti­lla mu­ni­ci­pal. En ca­so con­tra­rio, el sin­di­ca­to pre­sen­ta­rá una de­man­da an­te el Juz­ga­do. Pe­dro­sa con­si­der ile­gal que so­lo se abor­de el con­ve­nio y que lo sea en dos me­sas de ne­go­cia­ción pa­ra los la­bo­ra­les del Con­ce­llo y Te­rra de San­xen­xo.

A tre­boa­da de León e os be­ne­fi­cios ce­ro da no­ve­na gala con­tra o can­cro caen de pun­ta so­bre Pa­no­ra­ma. Li­to Ga­rri­do co­lle o te­lé­fono men­tres re­gre­sa da ca­pi­tal leo­ne­sa, on­de vén de ofre­cer un­ha rol­da de pren­sa pa­ra pre­sen­tar as con­tas do es­pec­tácu­lo fra­ca­sa­do de maio. —¿Que foi o que pa­sou real­men­te en León? —A fal­ta de in­for­ma­ción e o cam­bio na em­pre­sa que xes­tio­na Pa­no­ra­ma. O que pa­sou foi que es­ta­ba­mos afei­tos a tra­ba­llar coa Aso­cia­ción Es­pa­ño­la Con­tra o Can­cro de Pon­te­ve­dra dun xei­to de­ter­mi­na­do. O que nos lle en­tre­ga­ba­mos eran os be­ne­fi­cios da ven­da de ce­dés e pro­du­tos de mer­chan­di­sing de ca­da xi­ra. Fa­ciá­mo­lo, nor­mal­men­te, na pre- —¿Do que es­ta­ba pa­san­do? Non. Foi un­ha sor­pre­sa moi des­agra­da­ble que nos le­va­mos a xen­te do elen­co ar­tís­ti­co. Que­ro su­po­ñer que a em­pre­sa que nos le­va­ba con­ta­ba con en­si­nar­lles as con­tas en abril. Pe­ro, co­mo xa non te­mos re­la­cións con eles, non o sei. —A gala deu per­das. —Deu. Cho­veu moi­tí­si­mo aquel día en León. Nós con­ta­ba­mos con vin­te mil per­soas e ao fi­nal o pú­bli­co que­dou na me­ta­de. —¿Pe­ro que sen­ti­do ten un­ha gala be­né­fi­ca que non dá be­ne­fi­cios? —É nor­mal que a xen­te non o en­ten­da se non llo ex­pli­cas. A gala foi crea­da no seu día cun­ha in­ten­ción: que fo­se una gran pla­ta­for­ma pa­ra dar­lle pu­bli­ci­da­de á ven­da de ca­mi­se­tas e de mer­chan­di­sing ao lon­go das no­sas xi-

—Ben, pe­ro se os gas­tos su­pe­ran os in­gre­sos... —Can­do em­pe­za­mos, a gala era gra­tuí­ta. Pe­ro a xen­te ca­da vez pe­día máis. O elen­co de ar­tis­tas foi me­dran­do. Bisbal, Luis Fon­si, ago­ra non che­gan, ta­mén Bus­ta­man­te... Iso, lo­xi­ca­men­te, dis­pa­rou os gas­tos. Os con­ce­llos, an­tes da cri­se, apor­ta­ban un­ha can­ti­da­de. Fí­xa­te que en Or­des che­ga­mos a xun­tar 50.000 per­soas. A TVG ta­mén pu­ña un­ha can­ti­da­de e fa­cía a súa pro­du­ción. Lo­go

—¿Hou­bo quen ven sen co­brar? —To­dos co­bra­ban un ca­ché in­fe­rior ao nor­mal, ¿eh?, se­nón se­ría im­po­si­ble trae­los. E si hou­bo al­gúns que non co­bra­ron máis que os gas­tos. Na úl­ti­ma edi­ción lem­bro a DKB, Ka­tia Avei­ro e Ca­na­rias. King Áfri­ca ta­mén veu só po­los gas­tos en ga­las an­te­rio­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.