Plan­ta­ción de ro­bles y al­cor­no­ques por el Día da Ár­bo­res

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

Co mo­ti­vo del Día da Ár­bo­re, el pró­xi­mo mar­tes, la con­ce­ja­lía de Me­dio Am­bien­te de Poio es­tá or­ga­ni­za­rá con la colaboración con el CEIP Chan­ce­las, la co­mu­ni­dad de mon­tes Re­ga dos Agros de Com­ba­rro, la Aso­cia­ción Amig@s da Can­cei­ra de Poio y Pro­tec­ción Ci­vil la plan­ta­ción de va­rios ár­bo­les en te­rre­nos pró­xi­mos a la can­cei­ra mu­ni­ci­pal. Se va­rios ejem­pla­res de plan­ta­ran ro­bles y al­cor­no­ques ce­di­dos por la Es­ta­ción Fi­to­pa­to­ló­xi­ca do Areei­ro.

—¿Vai ha­ber máis edi­cións? —A em­pre­sa no­va coa que es­ta­mos, que xa xes­tio­na a xi­ra des­te ano, es­tá de acor­do en se­guir co­la­bo­ran­do coa Aso­cia­ción Es­pa­ño­la Con­tra o Can­cro. Mes­mo hou­bo con­ver­sas con eles, coa AECC de Pon­te­ve­dra, pa­ra con­ti­nuar en­tre­gán­do­lles os be­ne­fi­cios da ven­da de ca­mi­se­tas e

—¿De ha­be­las, vol­ve­rían a Ga­li­cia? —Non cho po­do di­cir aín­da, por­que non o sei. O que si es­tá cla­ro é que, sen as ga­las, a pro­xec­ción vai ser me­nor, e esa ven­da de mer­chan­di­sing ta­mén vai ir a me­nos. En cal­que­ra ca­so, déi­xa­me di­cir que a ni­vel ar­tís­ti­co,

—Pa­no­ra­ma dei­xou a em­pre­sa que a xes­tio­na­ba. Pe­ro, dí­ga­me, ¿tam­pou­co non ten na­da que ver —Pa­no­ra­ma é moi co­ñe­ci­da, pa­ra o bo e pa­ra o ma­lo. E dan­do por cer­to is­to, Pa­no­ra­ma sem­pre fun­cio­nou ben. Só pe­ri­ga­rá o día que non fun­cio­ne o es­pec­tácu­lo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.