ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Du­re­za que se for­ma na pel por ro­za­men­to con­ti­nuo. Do­cu­men­to no­ta­rial que dá fe de al­go. 2 Afec­to apai­xo­na­do. Con­ce­llo da co­mar­ca do Sar. 3 Uva se­ca­da ao sol. Cal­que­ra cou­sa que exis­te. Pa­sos an­gos­tos que ser­ven de co­mu­ni­ca­ción en­tre ma­res. 5 Fo­gar. Pun­to car­di­nal. San­to aba­de de Ar­men­tei­ra. 6 Pre­po­si­ción. Por­cións en que se di­vi­den os te­rreos pa­ra tra­ba­lla­los. Sím­bo­lo do roent­gen.

7 Rús­ti­co, sil­ves­tre, ás­pe­ro. 8 Acre­di­ta, ga­ran­te. Bar­co gran­de de re­creo. 9 San Ci­brao de (...), no­me po­lo que se co­ñe­ce gran cas­tro pre­to de Ou­ren­se, ta­mén cha­ma­do A Ci­da­de. Ar­ti­go fe­mi­nino. Ór­gano ex­cre­tor. 10 Abre­via­tu­ra usual de ídem. No­me de con­soan­te. For­ma áto­na do pro­no­me de pri­mei­ra per­soa. 11 Ar­te­sáns que tra­ba­llan na for­xa.

VERTICAIS 1 Igre­xa pe­que­na ou de uso par­ti­cu­lar. Pri­mei­ra le­tra do al­fa­be­to ára­be. 2 Fai un­ha pas­ta de fariña ou ce­men­to. Su­pe­rior dun mos­tei­ro. 3 Res­plan­do­res in­ten­sos e bre­ves pro­du­ci­dos po­los raios. Con­soan­te. 4 Re­zar. Có­le­ra. An­ti­ga ci­da­de cal­dea. 5 De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino sin­gu­lar. Saú­do ro­mano. 6 La­brei a te­rra. Do re­vés, de­mos­tra­ti­vo neu­tro. In­ter­xec­ción pa­ra ani­mar. 7 Res­pon­der. Con­soan­te. 8 O que exer­ce a tu­te­la dun me­nor de ida­de. Pa­la­bra que se con­si­de­ra a ori­xe dou­tra. 9 O que dá con­se­llos pro­fe­sio­nais, por exem­plo en ma­te­ria fis­cal. Pro­no­me mas­cu­lino de ter­cei­ra per­soa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.