ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Pe­río­do de ce­lo dos ga­tos. 2 Xa­bón ou ou­tro pro­du­to de con­sis­ten­cia xe­la­ti­no­sa. Ma­triz. 3 Fa­lar en pú­bli­co. Anoar, pren­der. 4 Cuar­to de es­tar. Pun­ta de te­rra que se in­ter­na no mar. 5 Pre­po­si­ción. Do re­vés, no­me que ás ve­ces se lle dá á ca­bra. 6 Con­soan­te. Con­xun­ción. 7 Lu­gar de fe­li­ci­da­de per­fec­ta on­de vi­vi­ron un­has ho­ras Adán e Eva. Deus do an­ti­go Exip­to que se re­pre­sen­ta­ba co dis­co so­lar. 8 Tea fi­na e li­xei­ra es­pe­cial pa­ra ven­da­xes. Apu­ra, xor­de, bu­li­ga. 9 Un dos pro­fe­tas menores he­breos. Ci­da­de de san Fran­cis­co. 10 Pe­lar, cor­tar ao ren­te. Ani­mal con plu­mas. 11 Par­te in­fe­rior do oco dun­ha porta.

VERTICAIS 1 Gol­pear cun­ha ra­ma­lla, cun lá­te­go ou cun­ha va­ra fle­xi­ble. 2 Pro­crear, ori­xi­nar, pro­du­cir. Cer­to xo­go de ta­bo­lei­ro. 3 Can­to tra­di­cio­nal ga­le­go. Fa­bu­lis­ta da an­ti­ga Gre­cia. 4 Pun­to car­di­nal. Ani­mais an­fi­bios. Re­la­ti­vo ao na­riz. 5 Pro­no­me de pri­mei­ra per­soa. Se­gun­da no­ta mu­si­cal. 6 Reino de Uli­ses. Par­te do som­brei­ro. Sím­bo­lo do io­do. 7 Desafían. Luís (...), gran­de ac­tor ga­le­go. 8 Lin­gua se­mí­ti­ca máis fa­la­da. Froi­to de ca­gu­ña moi usado pa­ra fa­cer acei­te. 9 Con­xun­to de mo­ve­men­tos tec­tó­ni­cos que dan lu­gar á for­ma­ción do re­le­vo na co­dia te­rres­tre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.