Bo­men­te, pa­rro­quia de So­ber

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición - GRAN­DES LU­GA­RES

O pro­gra­ma Gran­des Lu­ga­res, que ca­da se­ma­na se ache­ga a en­cla­ves sin­gu­la­res de Ga­li­cia, vi­si­ta nes­ta en­tre­ga a pa­rro­quia de Bo­men­te, en So­ber. Es­ta te­rra é co­ñe­ci­da polo fa­mo­so vi­ño de Aman­di e con­ta cun­has pai­sa­xes que se po­den con­tem­plar den­de cal­que­ra dos seus mi­ra­doi­ros. Os re­por­tei­ros ta­mén irán a Fe­rrei­ra de Pan­tón.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.