Re­pro­chan al Ser­gas que la am­bu­lan­cia me­di­ca­li­za­da so­lo se ubi­que en San­xen­xo en ve­rano

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

La Pla­ta­for­ma Ve­ci­ñal de San­xen­xo y la Fe­de­ra­ción de APAS O Con ma­ni­fes­ta­ron ayer su ma­les­tar con la ne­ga­ti­va del Ser­gas a ubi­car co­mo ba­se en el cen­tro de sa­lud de Bal­tar una am­bu­lan­cia me­di­ca­li­za­da to­do el año. «É tris­te que xus­ti­fi­quen a súa fal­ta di­cin­do que xa a te­mos no ve­rán por­que hai ve­ra­nean­tes, o que nos fai pen­sar que non lles me­re­ce aten­ción a saú­de dos que vi­vi­mos to­do o ano na zo­na». En su co­mu­ni­ca­do, los dos co­lec­ti­vos se­ña­lan que es­ta am­bu­lan­cia de ur­gen­cias no so­lo aten­de­ría San­xen­xo sino a los con­ce­llos del en­torno.

Asi­mis­mo, tam­bién mos­tra­ron su sor­pre­sa por la ne­ga­ti­va del Ser­gas a do­tar al am­bu­la­to­rio de Bal­tar de un pe­dia­tra de ur­gen­cias. «En­con­trá­mo­nos nun­ha zo­na de al­ta den­si­da­de de po­boa­ción», re­cal­can, a la vez que apun­tan que el Hos­pi­tal Pro­vin­cial de Pontevedra que­da le­jos pa­ra aten­der las ur­gen­cias. La fe­de­ra­ción edu­ca­ti­va y la pla­ta­for­ma ve­ci­nal re­cuer­dan que los ni­ños son el seg­men­to de po­bla­ción más vul­ne­ra­ble y que, por es­te mo­ti­vo, de­be­rían con­tar con una ma­yor ca­li­dad asis­ten­cial. «En nin­gún mo­men­to du­bi­da­mos da ex­ce­len­te for­ma­ción do per­soal sa­ni­ta­rio de Ga­li­cia, e moi­to me­nos dos pro­fe­sio­nais do PAC de Bal­tar, pe­ro so­mos cons­cien­tse do ris­co pa­ra os no­sos fi­llos ao non dis­po­ñer de me­dios e per­soal su­fi­cien­te», sub­ra­yan.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.