«Non se nos po­de acu­sar de inac­ti­vi­da­de»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - A Fondo - MA­RIO BE­RA­MEN­DI

Res­pon­sa­ble de las com­pe­ten­cias de ga­na­de­ría, in­dus­trias ali­men­ta­rias y agri­cul­tu­ra, Be­lén do Cam­po in­sis­te, pe­se a las crí­ti­cas, en que la Xun­ta ac­tuó des­de el pri­mer mo­men­to en que tu­vo co­no­ci­mien­to de la pre­sen­cia del in­sec­to en te­rri­to­rio ga­lle­go. «Non se nos po­de acu­sar de inac­ti­vi­da­de, por­que xa no ano 2015 pro­ce­de­mos a acou­tar as zo­nas afec­ta­das, ins­ta­la­mos tram­pas, pre­to de 900, nas que se re­co­lle­ron ca­se 12.500 in­di­vi­duos; ta­mén apli­ca­mos mé­to­dos fi­to­sa­ni­ta­rios e des­truí­mos cen­tos de lo­tes de pa­ta­cas», pre­ci­sa la di­rec­to­ra xe­ral. La Xun­ta re­cuer­da que el prin­ci­pal ob­je­ti­vo es evi­tar que la pla­ga en­tre en las prin­ci­pa­les zo­nas co­mer­cia­li­za­do­ras, co­mo son Ber­gan­ti­ños y A Li­mia, de ahí que se ha­ya prohi­bi­do plan­tar pa­ta­ta so­lo en los 31 mu­ni­ci­pios afec­ta­dos. «É cer­to que eles son os pre­xu­di­ca­dos, pe­ro pe­di­mos so­li­da­rie­da­de pa­ra evi­tar que en Galicia se re­pi­ta o que su­ce­deu en Ca­na­rias, on­de to­do o te­rri­to­rio es­tá in­fes­ta­do e só re­co­lle o 20 % da pro­du­ción; os ve­ci­ños son os que te­rán que le­van­tar as plan­ta­cións, pe­ro a cam­bio re­ci­bi­rán un­ha com­pen­sa­ción eco­nó­mi­ca que se es­tá pe­chan­do en con­ver­sas co mi­nis­te­rio e con As­tu­rias, pa­ra que non ha­xa dis­cri­mi­na­cións en­tre uns ci­da­dáns e ou­tros», ex­pli­ca. El Go­bierno ga­lle­go re­cuer­da que es­tá coor­di­na­do con la Po­li­cía Au­to­nó­mi­ca y la Guar­dia Ci­vil con el fin de con­tro­lar el trans­por­te. So­bre si con­si­de­ra las me­di­das su­fi­cien­tes, Be­lén do Cam­po ape­la tam­bién a los ciu­da­da­nos: «Si, se so­mos ri­go­ro­sos con to­das as ac­cións pre­vis­tas; por iso tra­mi­ta­mos esas me­di­das tan drás­ti­cas e ape­la­mos á xe­ne­ro­si­da­de da xen­te, por­que non só de­pen­de de nós, se­nón de que cum­pra a xen­te; de ser así o mi­nis­te­rio cre que se po­de­ría aca­bar coa pra­ga nun ano».

«Ape­la­mos á xe­ne­ro­si­da­de da xen­te, se cum­pre, o mi­nis­te­rio cre que se po­de­ría aca­bar coa pra­ga nun ano»

Be­lén do Cam­po.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.