Una maes­tra de un pue­blo es­qui­mal ca­na­dien­se ga­na el «No­bel» de edu­ca­ción

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Sociedad -

La pro­fe­so­ra ca­na­dien­se Mag­gie McDon­nell fue ga­lar­do­na­da ayer con el Glo­bal Tea­cher Pri­ze, el co­no­ci­do co­mo el No­bel de edu­ca­ción, que otor­ga un mi­llón de dó­la­res.

McDo­nell re­ci­be el pre­mio por su con­tri­bu­ción a me­jo­rar el sis­te­ma edu­ca­ti­vo y la ca­li­dad de vi­da de los ado­les­cen­tes en la re­mo­ta al­dea es­qui­mal de Sa­lluit, ubi­ca­da en el Ár­ti­co ca­na­dien­se. Desa­rro­lla un pro­gra­ma que en­se­ña ha­bi­li­da­des prác­ti­cas, des­de co­ci­na has­ta me­cá­ni­ca, y ha lo­gra­do au­men­tar un 500 % la ma­trí­cu­la de chi­cas ado­les­cen­tes en el sis­te­ma edu­ca­ti­vo. McDon­nell agra­de­ció que el ga­lar­dón re­co­no­cie­ra su la­bor con «ado­les­cen­tes de una co­mu­ni­dad que es­tá afec­ta­da por un alto nú­me­ro de sui­ci­dios».

El es­pa­ñol Da­vid Ca­lle, por su par­te, se que­dó a las puer­tas de con­se­guir el pre­mio, tras si­tuar­se en­tre los diez fi­na­lis­tas del cer­ta­men mun­dial. M. McDo­nell. REDACCIÓN / LA VOZ

«Ca­da vez máis pais preocú­pan­se por­que cren que os seus fi­llos te­ñen un­ha adic­ción as re­des», ex­pli­ca a psi­có­lo­ga edu­ca­ti­va e sa­ni­ta­ria Nu­ria La­go. Ao mes­mo tem­po, sor­pren­de que a ex­per­ta cons­ta­te que son es­tas fi­gu­ras de re­fe­ren­cia pa­ra os ne­nos as que se so­bre­ex­po­ñen nas re­des so­ciais, «trans­mi­tin­do un­ha men­sa­xe ne­ga­ti­va aos seus fi­llos que po­de de­ri­var en gra­ves pro­ble­mas de au­to­es­ti­ma». —Moi­tos ra­pa­ces te­ñen mó­bi­les cando aín­da son ne­nos. ¿É un pe­ri­go que os pais des­co­ñe­cen? —Un neno non de­be­ría ter mó­bil nin con­tas en re­des ti­po You­Tu­be ou Ins­ta­gram mí­ni­mo ata os do­ce anos, e sem­pre bai­xo a tu­te­la dos pais e con ac­ce­so res­trin­xi­do. O pro­ble­ma é que en moi —Si. Ca­da vez hai máis pais preo­cu­pa­dos por­que ven que os seus fi­llos pa­san moi­to tem­po na ca­sa, illa­dos, que non lles in­tere­sa saír e que es­tán to­do o día pe­ga­dos ao te­lé­fono. É un pro­ble­ma, por­que pa­ra os ra­pa­ces é máis fá­cil in­ter­ac­tuar a tra­vés dun­ha pan­ta­lla, pe­ro as ha­bi­li­da­des so­ciais só se apren­den prac­ti­can­do. Di­ga­mos que, des­ta for­ma, po­den per­der a ca­pa­ci­da­de de em­pa­ti­zar ou po­den ter pro­ble­mas coa in­te­li­xen­cia emo­cio­nal. —Di que se lle da ex­ce­si­va im­por­tan­cia á acep­ta­ción so­cial im­per­soal. —Así é. Hai que des­mon­tar a idea de que pa­ra ser que­ri­do hai que ter moi­tos se­gui­do­res nun­ha re­de so­cial ou saír na te­le. É im­por­tan­te ex­pli­car­lles aos ra­pa­ces que Nu­ria La­go é psi­có­lo­ga en Vi­go.

cal­que­ra per­soa é dig­na por si mes­ma po­lo fei­to de ser per­soa. Na ac­tua­li­da­de es­ta­mos ven­do ca­sos de ne­nos que so­fren por­que non te­ñen moi­tos se­gui­do­res nas súas re­des e pen­san que es­tán fa­cen­do al­go mal, is­to en preado­les­cen­tes su­pón au­tén­ti­cos pro­ble­mas de au­to­es­ti­ma, xa que con­fun­den a acep­ta­ción so­cial im­per­soal da que fa­la­mos coa va­lía per­soal. —¿Que pen­sa dos pais que, nas súas re­des, pu­bli­can fo­to­gra­fías dos seus fi­llos? —Os pais te­ñen que edu­car no va­lor da in­ti­mi­da­de, que ago­ra se ex­pón ca­se sen nin­gún lí­mi­te. Hai —Pa­ra min, a apa­ri­ción de ne­nos en te­le­vi­sión ten máis con­se­cuen­cias ne­ga­ti­vas que po­si­ti­vas. De fei­to, a úni­ca po­si­ti­va que lle ve­xo é a ex­pe­rien­cia per­soal de vi­vir al­go dis­tin­to. Po­la con­tra, pen­so que su­pón un­ha ins­tru­men­ta­li­za­ción dos me­no­res e un­ha fal­ta de res­pec­to pa­ra eles, xa que ao me­llor cando me­dren mo­rren de ver­go­ña de ter par­ti­ci­pa­do nun pro­gra­ma. —¿De­be re­du­cir­se, po­lo tan­to, a pre­sen­za de pro­gra­mas nos que os pro­ta­go­nis­tas son os ne­nos? —Bai­xo o meu pun­to de vis­ta, si. Es­tes pro­gra­mas trans­mi­ten re­la­cións de usa e ti­ra. Hai que evi­tar que os ne­nos pen­sen que por saír na te­le e ga­ñar uns car­tos es­tá to­do re­sol­to. Po­den que­rer es­tar nun me­dio, pe­ro que se­xa po­los seus mé­ri­tos pro­fe­sio­nais.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.