«Os pais se so­bre­ex­po­ñen nas re­des e os fi­llos que­ren imi­tar es­ta con­du­ta»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Sociedad -

pou­cos ca­sos os pais dis­po­ñen de tem­po pa­ra vi­xiar aos seus fi­llos e con­tro­lar que non fa­gan un mal uso dos dis­po­si­ti­vos tec­no­ló­xi­cos. Aín­da así, os pais te­ñen que in­ten­tar es­tar moi en­ri­ba: é co­mo cando se po­ñen fir­mes cos ho­ra­rios noc­tur­nos, hai que po­ñer lí­mi­tes ta­mén nes­te te­ma. —¿Exis­te un au­men­to de pro­ble­mas psi­co­ló­xi­cos de­ri­va­do dun uso erró­neo dos mó­bi­les por par­te dos ne­nos? moi­tos adul­tos que pu­bli­can fo­to­gra­fías cos seus fi­llos cons­tan­te­men­te e lo­go pre­ten­den que eles non ac­túen así. Os fi­llos ven que os pais se so­bre­ex­po­ñen nas re­des e que­ren imi­tar as súas fi­gu­ras de re­fe­ren­cia, é ló­xi­co. —Os expertos ob­ser­van un­ha ten­den­cia se­gun­do a cal moi­tos pais que­ren que os seus fi­llos se­xan ac­to­res ou par­ti­ci­pen en pro­gra­mas de te­le­vi­sión.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.