As guías Mi­che­lin en Carballo

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición - A RE­VIS­TA

Os re­por­tei­ros vi­si­ta­rán en di­rec­to Carballo, on­de es­ta­rán cos ir­máns Juan e An­to­nio Can­ce­la, que te­ñen a co­lec­ción com­ple­ta de guías Mi­che­lin den­de que o pri­mei­ro nú­me­ro saíu das im­pren­tas fran­ce­sas no ano 1900. Es­tas guías na­ce­ron co fin de es­ti­mu­lar os clien­tes da em­pre­sa de pneu­má­ti­cos Mi­che­lín a via­xar nos seus co­ches.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.