EN­CRU­CI­LLA­DO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HO­RI­ZON­TAIS 1 Fas­to, gran con­fort, abun­dan­cia de bens sun­tua­rios. Con­ce­llo on­de se ce­le­bra un­ha fa­mo­sa fes­ta da lam­prea. 2 Cer­ta cor azul. Ves­ti­do tra­di­cio­nal da In­dia. 3 Fo­guei­ra ce­ri­mo­nial. País de Asia. 4 Aquí máis ou me­nos. Can­ti­da­de de di­ñei­ro que co­rres­pon­de ao va­lor de ven­da dun­ha cou­sa. 5 Sen­llei­ro. On­de se pon o za­pa­to. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. 6 Ex­pul­sar. 7 Dei­ca, ata. Ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. Sím­bo­lo do ac­ti­nio. 8 Pe­queno ti­bu­rón co­mes­ti­ble. No­me ára­be de Deus. 9 Pe­que­na vi­la ma­ri­ñei­ra da pa­rro­quia de Ca­me­lle. Di­vin­da­de exip­cia ori­xi­na­ria de Te­bas. 10 Ida­des, épo­cas. Ma­chos das va­cas. 11 Fi­lla po­lí­ti­ca. Ave pal­mí­pe­de ma­ri­ña.

VERTICAIS 1 Lin­guas de lu­me. Ca­dran ben, axéi­tan­se. 2 Sen­llei­ro, non re­pe­ti­do. Re­ci­pien­te ci­lín­dri­co de boca an­cha. 3 Vol­ta, vi­ra­xe. Es­pe­cie de pe­dra que se for­ma por con­cre­ción de re­si­duos no es­tó­ma­go dal­gúns ru­mi­nan­tes. 4 Me­di­da tra­di­cio­nal equi­va­len­te a de­za­seis li­tros. Gran río de Ita­lia. Atré­ve­se. 5 Ou­tei­ro, co­ta­re­lo, cuí­ña. 6 Aga­rrar. Ór­ga­nos do voo. La­dei­ra. 7 Fa­cer ou fa­cer­se es­ca­so ou pou­co mes­to. Afec­to apai­xo­na­do. 8 Mem­bro su­pe­rior hu­mano. Mon­te da se­rra do Ga­li­ñei­ro de­cla­ra­do par­que na­tu­ral. 9 Es­coi­tei­nos. Fa­ti­ga­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.