Os ac­to­res lem­bra­rán a Ma­ría Ca­sa­res coa pro­xec­ción da súa en­tre­vis­ta con So­ler Serrano

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura -

A AAAG (aso­cia­ción de ac­to­res de Ga­li­cia) lem­bra­rá á ac­triz Ma­ría Ca­sa­res cun programa de ac­ti­vi­da­des pa­ra­le­las or­ga­ni­za­das con mo­ti­vo da ga­la da 21.ª edi­ción dos pre­mios de tea­tro Ma­ría Ca­sa­res. A pri­mei­ra —o próximo xo­ves ás 19.30 ho­ras na bi­blio­te­ca da ca­sa-mu­seo Ca­sa­res Qui­ro­ga, na co­ru­ñe­sa rúa Pa­na­de­ras, 12— se­rá a pro­xec­ción da en­tre­vis­ta que o xor­na­lis­ta Joa­quín So­ler Serrano lle fi­xo a Ma­ría Ca­sa­res no mí­ti­co programa A fon­do de TVE. Tras o pa­se, desen­vol­ve­ra­se un co­lo­quio ao re­dor da fi­gu­ra da in­tér­pre­te no que par­ti­ci­pa­rán a in­ves­ti­ga­do­ra Ma­ría Lo­po, o dra­ma­tur­go Ma­nuel Lou­ren­zo e a ac­triz Ma­bel Ri­ve­ra (vi­ce­pre­si­den­ta da AAAG). O en­con­tro —mo­de­ra­do po­lo xor­na­lis­ta Al­ber­to Ra­mos— con­ta coa co­la­bo­ra­ción de RTVE, que ce­de a co­pia des­te his­tó­ri­co es­pa­zo pa­ra un ac­to cu­xa en­tra­da se­rá gra­tuí­ta. A se­gun­da ac­ti­vi­da­de te­rá lu­gar o xo­ves 30 de mar­zo na sé do CGAI, que pro­xec­ta­rá a pe­lí­cu­la de Jean Coc­teau Or­feo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.