ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS

1 Máis ma­los. 2 Pei­xes de mar que ta­mén se cha­man así mes­mo an­tes de as pes­ca­ren. 3 En gran can­ti­da­de ou in­ten­si­da­de. Pro­no­me mas­cu­lino de ter­cei­ra per­soa. 4 Pe­zas so­bre as que xi­ran as ro­das. Cán­ti­ga de ber­ce. 5 Car­tas da ba­ra­lla. Sím­bo­lo da to­ne­la­da. 6 Cin­co­cen­tos. Pe­dra pre­cio­sa ver­me­lla. 7 Ani­mais con plu­mas. Es­ti­mar moi­to. 8 Ga­na de be­ber. Or­ga­nis­mo uni­ce­lu­lar do reino ani­mal. 9 Afas­ta­ra, apar­ta­ra, qui­ta­ra. 10 Co­lo­quial­men­te, ce­ro co­mo cua­li­fi­ca­ción dun exa­me.

VERTICAIS

1 Ma­dei­xas de li­ño ou la, de me­di­da uni­for­me. 2 Por­que, po­lo tan­to. Per­ci­bir coa vis­ta. 3 Ver­te­bra­do acuá­ti­co. Do re­vés, dei­xa de opo­ñer re­sis­ten­cia. 4 De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino plu­ral. Fre­cha, dar­do. 5 Aber­tu­ras nas paredes, se­xan por­tas ou ven­tás. Di­ri­xir­se a un si­tio. 6 Di­vin­da­de so­lar do an­ti­go Exip­to. Ob­xec­to en for­ma de co­roa cir­cu­lar. 7 Paraíso te­rreal. Ca­mi­ño se­cun­da­rio que de­ri­va dou­tro máis im­por­tan­te. 8 Cuar­to de estar. Óso que vai do om­brei­ro ao có­ba­do. 9 Pre­po­si­ción que in­di­ca ca­ren­cia. Sa­li­va que cae da bo­ca. 10 Obra li­te­ra­ria crí­ti­ca ou bur­les­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.