No Día Mun­dial da Au­ga

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Opinión -

ODía Mun­dial da Au­ga ce­lé­bra­se ho­xe, 22 de marzo. Foi ins­ti­tuí­do po­las Na­cións Uni­das en 1992 des­pois da Con­fe­ren­cia de Río pa­ra lem­brar­nos, so­bre to­do, que es­te ele­men­to resulta esen­cial pa­ra a vi­da. E co­mo di­cía hai pou­co Iri­na Bo­ko­va, di­rec­to­ra xe­ral da Unes­co: «Ne­ce­si­ta­mos au­ga pa­ra pro­du­cir ali­men­tos. Ne­ce­si­ta­mos au­ga pa­ra pro­du­cir ener­xía. Me­llo­rar o ac­ce­so á au­ga sig­ni­fi­ca ta­mén que mi­llóns de ne­nas e ne­nos poi­dan ir á es­co­la en vez de ter que an­dar qui­ló­me­tros pa­ra che­gar ao po­zo. Sig­ni­fi­ca me­llo­rar a saú­de ma­ter­na, re­du­cir a mor­ta­li­da­de infantil, pre­ser­var o me­dio am­bien­te…».

De to­das ma­nei­ras, ata o ano 2010 a au­ga non foi re­co­ñe­ci­da po­las Na­cións Uni­das co­mo un de­rei­to esen­cial do ho­me, da­que­les que per­ten­cen á ter­cei­ra xe­ra­ción de de­rei­tos hu­ma­nos e tra­tan de res­pon­der ao prin­ci­pio de fra­ter­ni­da­de en­tre os po­bos e que fo­ron desen­vol­tos a par­tir dos anos se­ten­ta. An­te­rior­men­te, des­pois da Se­gun­da Gue­rra Mun­dial, pro­cla­má­ron­se os de­rei­tos re­la­ti­vos á igual­da­de (em­pre­go, vi­ven­da, edu­ca­ción, saú­de, et­cé­te­ra) e, ini­cial­men­te, coa De­cla­ra­ción Uni­ver­sal, os re­la­ti­vos á li­ber­da­de in­he­ren­te ás per­soas.

Pe­ro, en que me­di­da es­te de­rei­to es­ta­se a cum­prir na ac­tua­li­da­de? Se con­si­de­ra­mos os Ob­xec­ti­vos do Mi­le­nio que as Na­cións Uni­das pro­pu­xe­ron pa­ra o ano 2015, di­ría­mos que no re­la­ti­vo á au­ga só se aca­da­ron en par­te, pois o ob­xec­ti­vo de que a po­boa­ción con dis­po­ñi­bi­li­da­de de au­ga po­ta­ble che­ga­se ao 90 por cen­to do to­tal mun­dial, foi su­pe­ra­do, pe­ro non se con­se­guiu que o 75 por cen­to ti­ve­se un sa­nea­men­to axei­ta­do.

Por ou­tra par­te, se nos pre­gun­ta­mos cal se­ría a maior amea­za que se pro­xec­ta so­bre a au­ga no pla­ne­ta te­ria­mos que con­tes­tar que xa se es­tán a de­man­dar a me­ta­de dos re­cur­sos hí­dri­cos dis­po­ñi­bles pa­ra os di­fe­ren­tes usos. E se mi­ra­mos es­te pro­ble­ma de ca­ra ao fu­tu­ro non fa­ría máis que agra­var­se po­la me­dra da po­boa­ción e me­llo­ra pre­vis­ta do ni­vel de vi­da. Pe­ro aín­da moi­to máis preo­cu­pan­tes se­rían os efec­tos dos re­si­duos que che­gan á au­ga, que pre­ci­sa­ría, pa­ra que se lle de­vol­ve­se a ca­li­da­de ini­cial, de oi­to a dez ve­ces o vo­lu­me que con­ta­mi­nan.

E co­mo es­tán os asun­tos da au­ga en Ga­li­cia, o país dos dez mil ríos de Cun­quei­ro? Gra­zas á chu­via que cae xe­ne­ro­sa ca­se to­dos os anos, van­se so­lu­cio­nan­do moi­tos pro­ble­mas. La­va con efi­ca­cia os re­si­duos, en­che os po­zos e can­les e axu­da pa­ra que es­tes de­bu­xen fer­mo­sas pai­sa­xes que con­for­tan os sen­ti­dos. Pe­ro non po­de­mos es­que­cer que os en­co­ros e o desen­freo ur­ba­nís­ti­co do­mes­ti­ca­ron de mais os no­sos ríos e que o li­xo ur­bano e agra­rio (¡ai dos xu­rros!) amea­zan de xei­to gra­ve e per­ma­nen­te a ca­li­da­de da au­ga. Os re­cur­sos hí­dri­cos son sis­te­mas frá­xi­les que se po­den es­tra­gar con moi­ta fa­ci­li­da­de. De aí a no­sa res­pon­sa­bi­li­da­de dian­te de­les. De­fen­dá­mo­los ago­ra que aín­da es­ta­mos a tem­po pa­ra que non se to­men ca­mi­ños que non te­ñan volta. Pa­re­cía que con las ex­pe­rien­cias de la frus­tra­da le­gis­la­tu­ra an­te­rior (la XI) y de las dispu­tas, has­ta fra­tri­ci­das, pa­ra la in­ves­ti­du­ra del Go­bierno ac­tual, se iba a de­cla­rar un pe­río­do de tre­gua, que per­mi­ti­ría al Go­bierno su­pe­rar el ma­ras­mo eco­nó­mi­co ame­na­zan­te en que íba­mos hun­dién­do­nos y a los de­más par­ti­dos, al me­nos a los más re­pre­sen­ta­ti­vos y des­tro­za­dos en su esen­cia, re­con­ver­tir­se y re­cons­ti­tuir­se pa­ra po­der sa­car pe­cho al tér­mino de es­ta le­gis­la­tu­ra y tra­tar de pre­sen­tar de nue­vo un creí­ble y atra­yen­te pro­gra­ma de go­bierno.

Na­da más le­jos de la reali­dad: tan­to los que apo­ya­ron la in­ves­ti­du­ra co­mo los que la to­le­ra­ron en vez de po­si­bi­li­tar la go­ber­nan­za no ha­cen más que atran­car­la apos­ta y sin pen­sar cuál se­ría su pos­tu­ra en el ca­so de ser ellos los go­ber­nan­tes. «Aun­que en­ten­da­mos las de­ci­sio­nes que se de­be­rían to­mar, por con­ve­nien­cia par­ti­da­ria apo­ya­mos egoís­ta­men­te y sin pen­sar na­da en lo más con­ve­nien­te pa­ra el Es­ta­do y pa­ra lo que nos eli­gie­ron con tal de es­tar en el can­de­le­ro», pa­re­cen de­cir. Co­mo prue­bas con­cre­tas ci­to las vo­ta­cio­nes del de­cre­to de la es­ti­ba y, a con­ti­nua­ción, Co­mo no es muy co­no­ci­da fue­ra de su ám­bi­to te­rri­to­rial, pues siempre los me­dios se cen­tran más en los des­fi­les pro­ce­sio­na­les de Se­vi­lla, Málaga, Mur­cia, Va­lla­do­lid o Za­mo­ra, y co­mo pien­so que es cho­can­te que no se di­vul­guen, por ejem­plo, las más que me­ri­to­rias pro­ce­sio­nes de Ma­drid, quie­ro ani­mar des­de aquí a los cu­rio­sos a que co­noz­can la Se­ma­na San­ta de Fe­rrol. Las pro­ce­sio­nes de Fe­rrol re­sul­tan im­pre­sio­nan­tes por los pa­sos —aquí lla­ma­dos tro­nos—; por los co­fra­des y sus vis­to­sos atuen­dos, di­fe­ren­tes se­gún la co­fra­día; y por las ban­das de mú­si­ca que las acom­pa­ñan ves­ti­das con sus uni­for­mes ins­pi­ra­dos en las ban­das mi­li­ta­res. En Fe­rrol, por los víncu­los que co­mo ba­se y cen­tro de cons­truc­ción na­val man­tu­vo con ciu­da­des co­mo San Fer­nan­do (Cá­diz), su Se­ma­na San­ta tu­vo una evo­lu­ción pa­ra­le­la, y por eso sus des­fi­les mez­clan la es­té­ti­ca y los rit­mos pro­pios de An­da­lu­cía con el so­ni­do de la gai­ta, lo que le con­fie­re una ma­gia es­pe­cial. J. L. GIL VÁZ­QUEZ.

PI­LAR CANICOBA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.