Vi­si­ta a pa­rro­quia de Chan­de­bri­to pa­ra amo­sar pro­xec­tos coope­ra­ti­vos

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición - ME­LLOR XUN­TOS

O pro­gra­ma que amo­sa pro­xec­tos coope­ra­ti­vo vi­si­ta­rá a pa­rro­quia de Chan­de­bri­to (Ni­grán) pa­ra co­ñe­cer os so­cios de Tei­xu­go. Nes­ta em­pre­sa tra­ba­llan pro­fe­sio­nais do cam­po da bio­lo­xía, edu­ca­ción am­bien­tal, ma­xis­te­rio ou pe­da­go­xía e te­ñen co­mo ob­xec­ti­vo a con­cien­cia­ción so­bre o desen­vol­ve­men­to sus­ten­ta­ble.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.