A Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Par­ques Em­pre­sa­riais pro­mo­ve o uso de ga­le­go

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

A Fe­de­ra­ción de Par­ques Em­pre­sa­riais co apoio da Depu­tación de Pon­te­ve­dra pu­xo en mar­cha un­ha cam­pa­ña pa­ra pro­mo­ver o uso da lin­gua ga­le­ga. A idea é fa­cer fin­ca­pé nas opor­tu­ni­da­des que o uso do idio­ma ro­sa­liano xe­ra pa­ra as em­pre­sas no mer­ca­do ex­te­rior, con­cre­ta­men­te nos paí­ses que te­ñen o por­tu­gués co­mo lin­gua ofi­cial ou aque­les ou­tros con co­mu­ni­da­des lu­só­fo­nas im­por­tan­tes. A cam­pa­ña pre­sen­to­use on­te en Can­gas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.