Dos cor­tos so­bre el Lé­rez, fi­na­lis­tas de Su­ros­co­pia

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

Dos cor­tos del obra­doi­ro Mi­rar o río. Cinema e pai­sa­xe,

im­par­ti­do por Lois Pa­ti­ño en la pri­me­ra edi­ción de No­vos Ci­ne­mas, el fes­ti­val de ci­ne de Pon­te­ve­dra, han si­do se­lec­cio­na­dos co­mo fi­na­lis­tas del Cer­ta­men Uni­ver­si­ta­rio de Crea­ción Au­dio­vi­sual Su­ros­co­pia, pro­mo­vi­do por las diez uni­ver­si­da­des pú­bli­cas de An­da­lu­cía.

Los tra­ba­jos se­lec­cio­na­dos son Ful­gor, de Iria Sil­vo­sa, y

An­ver­so, de Al­da­ra Pre­gue. Am­bos son gra­dua­dos en Cien­cias da Co­mu­ni­ca­ción.

Al cer­ta­men con­cu­rrie­ron 128 pro­yec­tos, pro­ce­den­tes de di­fe­ren­tes ciu­da­des es­pa­ño­las y de Amé­ri­ca La­ti­na y los 15 fi­na­lis­tas, ade­más de op­tar a un pre­mio de 6.000 eu­ros, son ga­lar­do­na­dos con su par­ti­ci­pa­ción en un se­mi­na­rio de crea­ción au­dio­vi­sual que im­par­ti­rá el ci­neas­ta An­drés Du­que.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.