ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Do re­vés, qui­ta. Fal­dras. 2 Pe­queno roe­dor. Ser (...) dun­ha man, ou dun pé, te­lo cor­ta­do ou mu­ti­la­do. 3 Re­ga­lan. Illa co­ra­li­na de for­ma anu­lar, cun­ha la­goa no in­te­rior. 4 Ins­tru­men­to mu­si­cal de ven­to e ma­dei­ra. Ver­da­dei­ro, que exis­te. 5 Bai­xo, adu­lón, ab­xec­to, mi­se­ra­ble­men­te hu­mil­de. 6 Es­coi­to. 7 Aco­lá, aló. Sím­bo­lo do gauss. Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. 8 Ex­po­si­ción oral ou es­cri­ta duns fei­tos, se­xan eles reais ou ima­xi­na­rios. 9 Re­so­lu­ción xu­di­cial mo­ti­va­da. Abo­rre­ce­men­to, desamor. 10 Mar­cha­des. Emi­te un su­fra­xio. 11 In­gre­dien­te do xa­bón. Co­ci­ñar de cer­to xei­to.

VERTICAIS 1 Ca­lor in­ten­sa, e fi­gu­ra­da­men­te, gran­de en­tu­sias­mo. Re­la­tos his­tó­ri­cos dis­pos­tos por or­de cro­no­ló­xi­ca es­tri­ta. 2 Ma­dei­ra tro­pi­cal ver­me­lla, ro­xa ou acas­ta­ña­da, moi usa­da en eba­nis­ta­ría. De­ci­sión ar­bi­tral nun li­ti­xio ou con­fli­to. 3 Prén­deos. Be­las (...), ac­ti­vi­da­des pa­tro­ci­na­das po­las mu­sas. 4 Com­po­si­ción poé­ti­ca. Cer­ta flor. 5 Ca­pi­tal de Le­to­nia. 6 Con­fron­ta­ción de dúas per­soas pa­ra con­tras­tar as súas de­cla­ra­cións ou ver­sións so­bre un fei­to. Ca­ver­na, ou se­pul­tu­ra. 7 Lan­cei, dei­tei, se­men­tei. Chou­sas, lei­ras. 8 Obs­truír, atas­car. Com­ba­te, li­de. 9 Ou­tro no­me do pei­xe de mar ta­mén cha­ma­do cu­ru­xo. Atar, anoce­gar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.