An­to­nio Ga­rri­do en­frón­ta­se ás bro­mas

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición - LAND RO­BER TU­NAI SHOW

O ac­tor e hu­mo­ris­ta an­da­luz An­to­nio Ga­rri­do en­fron­ta­ra­se es­ta noi­te a Ro­ber­to Vi­lar e ao seu equi­po de hu­mo­ris­tas, que te­ñen pre­pa­ra­das as ha­bi­tuais probas e bro­mas pa­ra os seus in­vi­ta­dos. Os es­pec­ta­do­res ta­mén co­ñe­ce­rán os de­ta­lles da es­pe­ra­da vo­da de Eva Igle­sias re­la­ta­dos po­los pro­pios pro­ta­go­nis­tas e os con­vi­da­dos. No es­pa­zo de ho­xe vol­ve­rán Os xu­bi­la­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.