O ga­ña­dor do con­cur­so li­te­ra­rio Ma­za­re­los

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición - MÁS QUE CON­TAR

Gladys Váz­quez es­ta­rá con Phi­lip Dun­can Webb, ga­ña­dor do II con­cur­so li­te­ra­rio Ma­za­re­los, que or­ga­ni­za o Ser­vi­zo de Nor­ma­li­za­ción Lin­güís­ti­ca da Fa­cul­ta­de de Fi­lo­lo­xía da USC, co re­la­to Sa­ta­nás fó­ra!: reali­da­de e fic­ción no Có­di­ce Ca­sa­bra­ván. O xu­ra­do sa­lien­tou a súa ori­xi­na­li­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.