Amén

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - El Tiempo - Xo­sé Car­los Ca­nei­ro

Den­de que en Ma­drid so­li­ci­ta­ron que se sus­pen­de­se a emi­sión da mi­sa en TVE, o Juan Ra­món do es­tan­co es­tá exul­tan­te. E to­do po­la súa san­ta so­gra, a se­ño­ra An­to­li­na, un­ha en­can­ta­do­ra da­ma es­tre­me­ña. Juan Ra­món ma­dru­ga a dia­rio e apro­vei­ta a fin de se­ma­na pa­ra re­cu­pe­rar­se. En Ve­rín vé­mo­lo só nal­gun­has oca­sións os do­min­gos e nun­ca an­tes da un­ha da tar­de. O do es­tan­co afir­ma que é un de­li­to ma­ña­near nun día in­ven­ta­do pa­ra re­pou­sar e dur­mir. En Pla­sen­cia, on­de vi­ve a súa so­gra, ta­mén ti­ña a mes­ma in­ten­ción. As pri­mei­ras ve­ces que per­noc­tou na súa ca­sa se­guía os cos­tu­mes ve­ri­nen­ses: le­van­tar­se ás do­ce. To­do mu­dou can­do a confianza coa súa fa­mi­lia po­lí­ti­ca foi ab­so­lu­ta. Qué­reno moi­to e el moi­to os que­re, a pe­sar de que en Pla­sen­cia to­dos son do Ma­drid: un­ha ten­den­cia que o do es­tan­co non ad­mi­te con ale­gría. Pe­ro se ten que di­cir Ha­la Ma­drid, Juan Ra­món di Ha­la Ma­drid. «Qué fá­cil é le­var­se ben, neno», di­me chis­cán­do­me un ollo cóm­pli­ce. En­ten­dé­mo­nos den­de hai moi­tos anos, a pe­sar do que dis­cu­ti­mos. Eu di­go si, el non. E se ao mo­men­to lle di­go non, res­pon­de: Pois si. Es­tar co do es­tan­co e non dis­cu­tir é im­po­si­ble. Só ca­la na pis­ci­na. Des­pois de co­mer, cal­que­ra día do ve­rán, bo­ta un­ha ses­ta por ri­ba da au­ga. Flo­ta e dor­me. Un­ha ma­ra­bi­lla. Ta­mén que­re­ría dur­mir os do­min­gos en Pla­sen­cia. Pe­ro a súa so­gra, se­gui­do­ra da mi­sa en te­le­vi­sión, non o dei­xa. Can­do o cu­ra di «la paz del Se­ñor es­té siem­pre con vo­so­tros», ela le­ván­ta­se men­tres con­tes­ta «y con tu es­pí­ri­tu». E can­do pro­cla­ma «dé­mo­nos fra­ter­nal­men­te la paz», vai ao cuar­to da fi­lla e do xen­ro. Es­pér­taos cun enor­me abra­zo e di­lles: «La paz sea con vo­so­tros». Ao Juan Ra­món non lle que­da máis re­me­dio que con­tes­tar «amén, se­ño­ra An­to­li­na, amén».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.