Can­do tra­ba­llar é un pra­cer

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - La Voz De Pontevedra - Montse Vaa­mon­de Mes­tra da es­co­la uni­ta­ria de Ro­mai

Son pro­fe­so­ra dun­ha es­co­la uni­ta­ria, da de Ro­mai, den­de hai moi­tos anos. E o que po­do con­tar do meu tra­ba­llo é to­do po­si­ti­vo. Po­do di­cir que a min os luns non se me pon o tí­pi­co mal­hu­mor dos luns por­que can­do cru­za a por­ta da es­co­la ató­po­me cun tra­ba­llo que pa­ra min máis ca un tra­ba­llo, é un pra­cer. E moi­tas de­sas cou­sas te­ñen que ver con tra­ba­llar nun­ha es­co­la do ru­ral. Eu po­de­ría ter so­li­ci­ta­do o tras­la­do e ter o tra­ba­llo ao la­do da mi­ña ca­sa, pe­ro creo nes­te xei­to de en­si­nar no ru­ral.

Na no­sa es­co­la apro­vei­ta­mos can­to po­de­mos a re­la­ción co en­torno máis pró­xi­mo. Den­de saír ao ex­te­rior en can­to o tem­po o per­mi­te a in­vo­lu­crar­nos cos ve­ci­ños e, por su­pos­to, coas fa­mi­lias dos ne­nos. Ne­se sen­ti­do te­ño que di­cir que a re­la­ción é to­tal­men­te es­trei­ta en­tre a pro­fe­so­ra, os ne­nos e os seus pais. Iso fai que os alum­nos, ao meu en­ten­der, es­tean ta­mén máis con­ten­tos.

O fei­to de tra­ba­llar nun­ha uni­ta­ria é ta­mén moi po­si­ti­vo por­que hai ne­nos de dis­tin­tas ida­des... ¡é tan bo­ni­to ver co­mo ti­ran uns dos ou­tros, co­mo apren­den os pe­que­nos dos maio­res e vi­ce­ver­sa! O fei­to de que non se tra­te de cla­ses con moi­tos ne­nos fai ta­mén que non te­ña­mos que ser rí­xi­dos to­tal­men­te cos ho­ra­rios. Se o recreo é máis tar­de da ho­ra pre­vis­ta por­que es­ta­mos a pin­tar ou a fa­cer ou­tra ac­ti­vi­da­de... pois é máis tar­de. Non pa­sa na­da. Así pa­sa­mos os días. Eles, os ne­nos, moi mo­ti­va­dos. E eu, a mes­tra, con­ven­ci­da de que o meu tra­ba­llo é un gran pra­cer.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.