A USC con­vo­ca un con­cur­so de ví­deos edu­ca­ti­vos de ma­te­má­ti­cas

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Galicia -

Co no­me Ex­plí­co­che Ma­te­má­ti­cas 2.0, a Uni­ver­si­da­de de San­tia­go con­vo­ca un con­cur­so de ví­deo de dous mi­nu­tos pa­ra es­tu­dan­tes so­bre a me­llor ex­pli­ca­ción so­bre ma­te­má­ti­cas. Es­tá aber­to a alum­nos de gra­do e más­ter e, nou­tra ca­te­go­ría, pa­ra os de se­cun­da­ria (3.º e 4.º de ESO, ci­clos de FP e 1.º e 2.º de ba­cha­re­la­to). Un re­qui­si­to im­pres­cin­di­ble é o uso do ga­le­go pa­ra ex­pli­car os con­cep­tos ma­te­má­ti­cos.

O con­cur­so es­tá or­ga­ni­za­do po­la Fa­cul­ta­de de Ma­te­má­ti­cas e ten co­mo ob­xec­ti­vo fo­men­tar o uso do ga­le­go nas ma­te­rias téc­ni­cas, po­ten­ciar a crea­ti­vi­da­de en­tre os ra­pa­ces á ho­ra de fa­lar de ter­mos ma­te­má­ti­cos e ache­gar es­tes a o día a día das es­co­las. Pa­ra fa­cer o ví­deo, os par­ti­ci­pan­tes po­de­rán uti­li­zar cal­que­ra re­cur­so mul­ti­me­dia, au­dio­vi­sual ou ar­tís­ti­co, pe­ro te­ñen que ser eles os que o reali­cen de for­ma ín­te­gra, non po­den apro­vei­tar re­cur­sos alleos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.