A Xun­ta di que «un in­cum­pri­men­to fla­gran­te das ba­ses» dei­xa aos 5 fes­ti­vais sen axu­das

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura -

A Xun­ta saíu ao pa­so das acu­sa­cións que a cul­pan de que cin­co fes­ti­vais de ci­ne que­da­ran sen axu­das da Axen­cia Ga­le­ga das In­dus­trias Cul­tu­rais (Aga­dic). Que non fo­ran ad­mi­ti­dos na con­vo­ca­to­ria, ad­vir­te, «non responde a nin­gun­ha de­ci­sión ar­bi­tra­ria, tam­pou­co se po­de fa­lar dun de­fec­to de for­ma, se­nón dun in­cum­pri­men­to fla­gran­te das ba­ses». Un­ha co­mi­sión in­de­pen­den­tes, re­cor­da, ana­li­zou as pro­pos­tas, e va­lo­rou a súa tra­xec­to­ria, pro­gra­ma, via­bi­li­da­de e in­tere­se. Con­tra a re­so­lu­ción, os fes­ti­vais dis­po­ñen da vía or­di­na­ria de re­cla­ma­ción. A lei de pro­ce­de­men­to ad­mi­nis­tra­ti­vo (nor­ma­ti­va de ám­bi­to es­ta­tal vi­xen­te des­de ou­tu­bro do 2016) fi­xa a obri­ga da pre­sen­ta­ción te­le­má­ti­ca da tra­mi­ta­ción pa­ra as per­soas xu­rí­di­cas. E a Aga­dic, ano­ta, com­pro­bou que só un deses fes­ti­vais inad­mi­ti­dos por in­cum­pri­men­to do mé­to­do de so­li­ci­tu­de in­ten­tou pre­sen­tar po­la vía te­le­má­ti­ca obri­ga­to­ria a so­li­ci­tu­de de sub­ven­cións.

A Xun­ta ve­ri­fi­cou in­for­ma­ti­ca­men­te que na sé elec­tró­ni­ca non apa­re­ce nin­gun­ha tra­za aso­cia­da ás en­ti­da­des so­li­ci­tan­tes, nin aos seus re­pre­sen­tan­tes, de Cans, Cur­to­cir­cuí­to, Ci­neu­ro­pa e FKM. Só de Primavera do Ci­ne cons­ta que fo­ron rea­li­za­dos mo­ve­men­tos na pla­ta­for­ma, pe­ro non se che­gou a fi­na­li­zar o trá­mi­te nin se co­mu­ni­ca­ron in­ci­den­cias.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.