A fun­da­ción reúne nun­ha re­vis­ta anual to­da a ac­tua­li­da­de so­bre a poe­ta

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - JOR­GE LAMAS

«A idea de edi­tar es­ta re­vis­ta vén in­se­ri­da no pro­ce­so de mo­der­ni­za­ción que vi­ve a Fun­da­ción Ro­sa­lía; ti­ve­mos moi­tas re­no­va­cións na pro­pia ca­sa e no ple­na­rio», ex­pli­ca An­xo An­guei­ra, o seu pre­si­den­te. Re­fí­re­se a Fo­llas No­vas, pu­bli­ca­ción anual da en­ti­da­de que on­te foi pre­sen­ta­da nun­ha li­bre­ría de Vi­go e que bus­ca re­lan­zar in­ter­na­cio­nal­men­te a fi­gu­ra da es­cri­to­ra, en can­to es­ta­rá aten­ta a to­das as in­ves­ti­ga­cións que se ve­ñen fa­cen­do en cal­que­ra par­te do mun­do.

O pri­mei­ro nú­me­ro, de 237 pá­xi­na, con­tén ar­ti­gos e in­ves­ti­ga­cións dos prin­ci­pais ex­per­tos en Ro­sa­lía. É o ca­so de Kath­leen N. March, da Uni­ver­si­da­de de Mai­ne (EE.UU.), Car­me Fer­nán­dez Pé­rez-San­ju­lián, Ma­ría Ló­pez, Fran­cis­co Ro­drí­guez ou Pi­lar Gar­cía Ne­gro, que en­fron­ta a fi­gu­ra da es­cri­to­ra co­mo na­rra­do­ra.

No con­se­llo de redacción, Vic­to­ria Fe­rrín, Axei­tos, Vic­to­ria Álvarez e An­guei­ra, on­te en Vi­go.

Álvarez, Xo­sé Car­los Bei­ró, Car­men Blan­co, Gar­cía Ne­gro e An­guei­ra. E no co­mi­té cien­tí­fi­co, Xo­sé Ra­món Ba­rrei­ro, Cat­he­ri­ne Da­vies, Ma­ría Xe­sús La­ma, Méndez Fe­rrín, March, Fran­cis­co Ro­drí­guez ou Ma­ría do Ce­brei­ro.

Alén do pa­pel, é po­si­ble des­car­gar en pdf os con­ti­dos na web fo­llas­no­vas.ro­sa­lia.gal. O di­rec­tor da pu­bli­ca­ción é Xo­sé Luís Axei­tos. «Pa­ra nós é un re­to es­pe­llar to­dos os avan­ces que se es­tán a pro­du­cir nos es­tu­dos ro­sa­lia­nos en to­do o mun­do», di An­guei­ra. O nú­me­ro inau­gu­ral re­ci­biu

a axu­da do Con­ce­llo de Rian­xo.

A re­vis­ta con­tén ar­ti­gos de fon­do; tex­tos e do­cu­men­tos iné­di­tos ou pou­co co­ñe­ci­dos; re­cen­sións de pu­bli­ca­cións; bi­blio­gra­fía; un apar­ta­do no que se in­clúen es­tu­dos de mu­si­co­lo­xía ou pers­pec­ti­vas de ou­tras la­ti­tu­des; e a sec­ción Ca­sa Ro­sa­lía. «Nes­ta ex­pli­ca­mos o que se fai den­tro da pro­pia ca­sa, e nes­te nú­me­ro fá­la­se de co­mo se fi­xo o ar­qui­vo his­tó­ri­co da fun­da­ción», lem­bra An­guei­ra. En­tre os iné­di­tos, un­ha car­ta de Al­fre­do Vi­cen­ti a Mur­guía e ou­tra des­te úl­ti­mo á pro­pia Ro­sa­lía.

XOÁN CAR­LOS GIL

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.