ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Praia das (...), no­me tu­rís­ti­co dun­ha praia de pre­to de Ri­ba­deo tra­di­cio­nal­men­te cha­ma­da de Au­gas San­tas.

2 Aro que se pon nun de­do. Obs­trúe, atoa. 3 Acu­dir. Cin­cuen­ta. Acó, aquí. 4 Ór­ga­nos do voo. Pe­ne­do a flor de au­ga. Ai­re.

5 Con­soan­te. Os (...), pe­que­na me­se­ta on­de es­tá o con­ce­llo de Amoei­ro. Pre­po­si­ción. 6 Fe­do­ren­to, e ta­mén atus­món. 7 Sím­bo­lo do roent­gen. Ar­te­ria prin­ci­pal. Cin­co. 8 Di­ri­xir­se a un si­tio. Dá un­ha con­ta o re­sul­ta­do bus­ca­do. Ago­ra mes­mo. 9 Per­ci­bir coa vis­ta. Con­soan­te. Co­lo­cas. 10 Nai mí­ti­ca do po­bo ára­be. Pe­drés, api­ga­ra­do, mes­tu­ra­do de bran­co e ne­gro, e di­se ta­mén do mi­llo con grans de co­res di­ver­sas. 11 Cheos de re­me­las, e ta­mén pe­sa­dos, mo­les­tos, in­sis­ten­tes.

VERTICAIS 1 Tra­ba­llar a te­rra cun ai­xa­do. Ad­ver­sa­rio, com­pe­ti­dor. 2 Plan­ta um­be­lí­fe­ra aro­má­ti­ca. Cen. Fer­ti­li­za­ción con au­ga. 3 Po­suír. Pla­na, sen al­tu­ras que so­bre­saian. Si­glas dun­ha ins­ti­tu­ción cul­tu­ral ga­le­ga cen­te­na­ria. 4 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Re­ple­tos, atei­ga­dos, far­tos. Ba­tra­cio. 5 Cin­co­cen­tos. Cla­ros de sol en­tre nu­bes. Con­soan­te con pu­cha. 6 Sím­bo­lo do ra­dio. Pun­to car­di­nal. Cis­co. 7 Dei­ca. Es­pi­ña­zo de por­co sal­ga­do. Non ter (...) nin ca­be­za, non ter xei­to nin de­rei­to. 8 Ar­bus­to de gran va­lor ali­men­ta­rio que ta­mén se cha­ma man­dio­ca. Sím­bo­lo do ni­tró­xeno. Ac­ti­vi­da­de lú­di­ca. 9 Agra se­men­ta­da a pan. Re­ci­pien­tes pa­ra be­ber.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.