Víc­tor F. Frei­xa­nes, úni­co as­pi­ran­te á pre­si­den­cia da Real Aca­de­mia Ga­le­ga

O es­cri­tor de­be­rá de­fen­der o mar­tes a súa can­di­da­tu­ra no ple­na­rio da vo­ta­ción

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - H. J. POR­TO

Víc­tor F. Frei­xa­nes (Pon­te­ve­dra, 1951) so­me­te­ra­se o pró­xi­mo mar­tes á vo­ta­ción pa­ra op­tar á pre­si­den­cia da Real Aca­de­mia Ga­le­ga (RAG), na que re­le­va­ría a Xesús Alonso Mon­te­ro, que xa di­mi­tiu do seu car­go o pa­sa­do ven­res 17 pa­ra fa­ci­li­tar o pro­ce­so elec­to­ral de re­no­va­ción da exe­cu­ti­va da ins­ti­tu­ción. Tres aca­dé­mi­cos —o pro­pio Mon­te­ro, An­tón San­ta­ma­ri­na e Mar­ga­ri­ta Le­do— pre­sen­ta­ron on­te no re­xis­tro da sé da co­ru­ñe­sa rúa Ta­ber­nas a que, to­do in­di­ca, se­rá a úni­ca can­di­da­tu­ra á pre­si­den­cia da RAG, a de Frei­xa­nes, que dal­gún xei­to xa se vi­ña anun­cian­do nas úl­ti­mas se­ma­nas. E se­rá a úni­ca por­que 48 ho­ras an­tes do ple­na­rio re­ma­ta­ba o pra­zo pa­ra pre­sen­tar can­di­da­tu­ras, e, ten­do en con­ta a fin de se­ma­na, era o ven­res (on­te) can­do o pe­río­do há­bil se pe­cha­ba.

A for­ma­li­da­de das tres fir­mas que a ava­lan —re­qui­si­to re­co­lli­do po­los es­ta­tu­tos— non ten que ver ini­cial­men­te coa com­po­si­ción do equi­po, en can­to que esas mes­mas nor­mas es­ta­ble­cen que a can­di­da­tu­ra é uni­ca­men­te de ca­rác­ter pre­si­den­cial. Só no an­te­rior pro­ce­so, tras a di­mi­sión de Xo­sé Luís Mén­dez Ferrín, po­la súa na­tu­re­za ex­tra­or­di­na­ria, se per­mi­tiu que as can­di­da­tu­ras en dispu­ta in­cor­po­ra­ran a lis­ta.

Xa no ple­na­rio do mar­tes, Frei­xa­nes si de­be ex­pli­ci­tar an­te os seus mem­bros —ac­tual­men­te son 28, por­que hai dúas va­can­tes— a com­po­si­ción do seu equi­po di­rec­ti­vo. O as­pi­ran­te de­fen­de­rá as li­ñas bá­si­cas do pro­xec­to que en­ca­be­za, pre­sen­ta­rá as ca-

tro per­soas que o acom­pa­ña­rán na via­xe e so­me­te­ra­se ao su­fra­xio dos aca­dé­mi­cos.

A vo­ta­ción si se fa­rá so­bre o equi­po com­ple­to —pre­si­den­te, se­cre­ta­rio, vi­ce­se­cre­ta­rio, ar­qui­vei­ro e bi­blio­te­ca­rio—. Na pri­mei­ra rol­da o as­pi­ran­te de­be aca­dar a maio­ría ab­so­lu­ta do cen­so —dos 28, xa que nes­ta vol­ta ad­mí­te­se o vo­to por co­rreo—; é di­cir, que Frei­xa­nes de­be­ría ob­ter can­do me­nos 15 apoios de aca­dé­mi­cos pa­ra saír eli­xi­do. De non su­ma­los, nun­ha se­gun­da quen­da —na que se re­ti­ra o vo­to pos­tal—, che­ga­ría con que re­ci­bi­se o res­pal­do da maio­ría dos pre­sen­tes.

Na úl­ti­ma elec­ción deu­se un em­pa­te a 12 vo­tos (dous che­ga­ron por co­rreo) en­tre os can­di­da­tos Alonso Mon­te­ro e Ma­nuel Gon­zá­lez. Na se­guin­te rol­da Mon­te­ro im­pú­xo­se por 12 su­fra­xios a 10. De aí saíu a exe­cu­ti­va for­ma­da por Alonso Mon­te­ro, Hen­ri­que Mon­tea­gu­do (se­cre­ta­rio), An­drés To­rres Quei­ru­ga (vi­ce­se­cre­ta­rio), Ro­sa­rio Ál­va­rez (te­sou­rei­ra) e Mar­ga­ri­ta Le­do (bi­blio­te­ca­ria).

Aín­da que Frei­xa­nes non ten a obri­ga de des­ve­lar o seu equi­po ata o mar­tes, ne­se ple­na­rio das 18.30 ho­ras, apun­tan fon­tes co­ñe­ce­do­ras dos mo­ve­men­tos in­ter­nos da Aca­de­mia, po­de­ría que­dar cons­ti­tuí­da, in­clu­so na pri­mei­ra vo­ta­ción, un­ha exe­cu­ti­va cun de­bu­xo apro­xi­ma­do ao de Frei­xa­nes —que se­ría o pre­si­den­te nú­me­ro 13 da ins­ti­tu­ción—, Mon­tea­gu­do (que re­pe­ti­ría co­mo se­cre­ta­rio), Ma­ri­lar Alei­xan­dre, Fi­na Ca­sal­de­rrey e An­drés To­rres Quei­ru­ga.

MAR­COS MÍ­GUEZ

Víc­tor F. Frei­xa­nes (Pon­te­ve­dra, 1951).

MARTINA MISER

Xesús Alonso Mon­te­ro (Vi­go, 1928).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.