La Voz de Ga­li­cia lan­za ho­xe a sua ver­sion di­xi­tal do dia­rio en In­ter­net

To­das sec­cions do xor­nal, asi co­mo as suas edi­cions, po­den ser con­sul­ta­das no en­de­re­zo de In­ter­net http://www.la­voz­de­ga­li­cia.com

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - La Voz De Galicia -

Co aval que su­pón un­ha tra­xec­to­ria de 118 anos fa­cen­do pren­sa, La Voz de Ga­li­cia lan­za ho­xe na Re­de a súa edi­ción di­xi­tal co ob­xec­ti­vo de con­ver­ter­se no gran por­tal ga­le­go de ac­ce­so a In­ter­net. A pá­xi­na, que xa po­de ser vi­si­ta­da no en­de­re­zo http://www. la­voz­de­ga­li­cia.com, abran­gue to­da a in­for­ma­ción do día ac­tua­li­za­da coa úl­ti­ma hora que che­ga á Re­dac­ción, así co­mo un­ha com­ple­ta ofer­ta de ser­vi­cios e pro­duc­tos pe­rio­dís­ti­cos de pri­mei­ro ni­vel. A in­ten­ción dos pro­fe­sio­nais que fan po­si­ble es­te pro­xec­to é con­so­li­dar a po­si­ción do xor­nal tra­di­cio­nal; é di­cir: aca­da-lo li­de­raz­go ab­so­lu­to da co­mu­ni­ca­ción ga­le­ga.

Ao igual que acon­te­ce co dia­rio de pa­pel, a Edi­ción Di­xi­tal de La Voz rea­lí­za­se des­de as ins­ta­la­cións do Gru­po Voz no po­lí­gono de Sa­bón, en Ar­tei­xo, e con­ta, ade­mais, co apoio dos xor­na­lis­tas que tra­ba­llan en tó­da­las de­le­ga­cións re­par­ti­das por Ga­li­cia.

A web con­ta cun deseño in­no­va­dor, que com­bi­na as úl­ti­mas ten­den­cias grá­fi­cas e a li­ña tra­di­cio­nal dun xor­nal cen­te­na­rio.

Ade­mais de in­cluír as me­llo­res re­por­ta­xes que ca­da se­ma­na apa­re­cen nos su­ple­men­tos ha­bi­tuais de La Voz de Ga­li­cia, a edi­ción elec­tró­ni­ca en­ga­de a es­ta ofer­ta un su­ple­men­to máis, que le­va por no­me Miér­co­les de La Voz, e que con­ta cun­ha no­ve­do­sa li­ña que con­sis­te en fu­xir do em­pre­go ma­si­vo de re­cur­sos grá­fi­cos e op­ta por deseños máis lim­pos e in­tui­ti­vos. Nel in­clui­ran­se re­por­ta­xes re­la­cio­na­das coas po­si­bi­li­da­des que In­ter­net ofre­ce á so­cie­da­de do fu­tu­ro.

Cre­di­bi­li­da­de

Ao igual que su­ce­de co dia­rio en pa­pel, a in­for­ma­ción lo­cal ten un­ha es­pe­cial im­por­tan­cia, de xei­to que ta­mén en In­ter­net se po­de­rán con­sul­tar as de­za­se­te edi­cións do xor­nal.

O res­to da in­for­ma­ción —Ga­li­cia, Es­pa­ña, Mun­do, So­cie­da­de, Cul­tu­ra, Deportes, Eco­no­mía e Ma­rí­ti­ma—, así co­mo a sec­ción de Opi­nión, pu­bli­ca­ra­se na Re­de co mes­mo grao de cre­di­bi­li­da­de e ca­li­da­de co que se vén fa­cen­do o xor­nal im­pre­so, des­de 1882.

La Voz on-li­ne con­ce­de un­ha gran­de im­por­tan­cia á in­for­ma­ción de ser­vi­cio. Así, a tra­vés da web, po­de­ran­se co­ñe­cer tó­do­los da­tos re­la­ti­vos á me­teo­ro­lo­xía, ós xo­gos de azar e ó horóscopo.

Ser­vi­cios in­ter­ac­ti­vos

Ta­mén ha­be­rá un­ha ex­ten­sa axenda adap­ta­da a ca­da un­ha das áreas xeo­grá­fi­cas que con­ta con edi­ción pro­pia de La Voz de Ga­li­cia. Co­mo xer­me do que po­de ser o gran por­tal ga­le­go de co­mu­ni­ca­ción in­ter­ac­ti­va, a pá­xi­na de La Voz di­xi­tal con­ta xa cos prin­ci­pais ser­vi­cios que ofre­ce o ci­be­res­pa­cio. Así, ha­be­rá un chat con to­do ti­po de can­les nos que non ha­be­rá lí­mi­tes á li­ber­da­de de ex­pre­sión; fo­ros de dis­cu­sión nos que se ana­li­za­rá de for­ma con­xun­ta co lec­tor to­da a ac­tua­li­da­de ga­le­ga, es­pa­ño­la e in­ter­na­cio­nal do mo­men­to; e sen­dos bu­zóns de car­tas ao di­rec­tor e de de­nun­cias que po­de­rán ser pu­bli­ca­das tan­to on-li­ne co­mo off-li­ne. Ou­tro dos ser­vi­cios in­ter­ac­ti­vos é Tu opi­nión, sec­ción na que ca­da día se sus­ci­ta un­ha pre­gun­ta e dúas po­si­bles res­pos­tas pa­ra que eli­xan os in­ter­nau­tas. O sis­te­ma ofre­ce, ade­mais, a po­si­bi­li­da­de de se­gui-la vo­ta­ción en di­rec­to.

A web per­mi­te con­sul­ta-las edi­cións da úl­ti­ma se­ma­na, e ta­mén hai un es­pa­cio pa­ra que o in­ter­nau­ta se sus­cri­ba á ver­sión en pa­pel.

O pri­mei­ro deseno da web de la Voz e o ac­tual

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.