ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Cer­to can de pre­sa. Ave­zas, acos­tu­mas. 2 Fu­xi­da, eva­sión. Bol­sa gran­de. 3 Ex­cep­to. Fa­lar en pú­bli­co. 4 Te­ci­do fino, li­xei­ro e trans­pa­ren­te. Su­xei­tar un ani­mal gran­de. 5 Con­xun­ción dis­tri­bu­ti­va. Can­tón suí­zo, pa­tria do mí­ti­co bes­tei­ro Gui­ller­me Tell. 6 Con­soan­te. Abrir o pei­xe pa­ra qui­tar­lle as tri­pas. Ou­tra con­soan­te. 7 Xen­ro e su­ce­sor de Maho­ma. Te­ci­do. 8 Que­rer apai­xo­na­da­men­te. Em­bou­ta, un­xe. 9 Sua­ve, maino, ou mai­na. Pa­rro­quia do con­ce­llo de Pantón. 10 Son re­flec­ti­do por un obs­tácu­lo. Cer­to xo­go de ta­bo­lei­ro. 11 Con­trac­ción de pre­po­si­ción e de­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino. Cos­tu­mes.

VERTICAIS 1 Alou­mi­ños, ca­ri­cias, aga­ri­mos, ac­tos ou pa­la­bras que bus­can agra­dar. Máis aló. 2 Al­dea, es­pe­cial­men­te can­do é pe­que­na. Em­pa­ta, en­ga­de. 3 Ob­sé­quia­nos, cum­pri­mén­ta­nos.

4 Or­ga­nis­mo es­ta­dou­ni­den­se pa­ra a ex­plo­ra­ción do es­pa­zo ex­te­rior. Gas que respiramos. Con­xun­ción. 5 Con­soan­te con pu­cha. 6 Lim­pa os mo­cos. Tra­ta de ti ou tu. Sím­bo­lo do ura­nio.

7 Abon­do­sos, es­plén­di­dos, xe­ne­ro­sos, e es­pe­cial­men­te di­se dos que dan ben de co­mer. 8 Ca­drar ben, axei­tar­se. Aco­me­to, agri­do. 9 Ex­pre­sar di­ver­sión ou be­ne­vo­len­cia con cer­ta ex­pre­sión fa­cial. Su­mo sa­cer­do­te xu­deu dos tem­pos de Cris­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.