Pre­vi­sións de có­mo se­rá o fu­tu­ro

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición - DE­SEN­RE­DAN­DO A RE­DE

Pro­gra­ma con vo­ca­ción de ser­vi­zo pú­bli­co que tra­ta de rom­per as ba­rrei­ras tec­no­ló­xi­cas en­tre xe­ra­cións. Ho­xe, di­fe­ren­tes ex­per­tos ex­pli­can co­mo se ima­xi­nan o fu­tu­ro den­tro de moi­tos anos. As you­tu­bers Pi­ru­ca, Ma­ri­chi­ta, Ka­tu e Chus únen­se nun mes­mo cuar­to por pri­mei­ra vez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.