ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Subs­tan­cia que se lle en­ga­de ao lei­te para fa­cer o quei­xo. 2 Sím­bo­lo do deu­te­rio. Pe­za de tea gro­sa e es­pon­xo­sa que se usa para se­car ou se­car­se. Sím­bo­lo do roent­gen. 3 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Mar in­te­rior de Asia. Con­xun­ción com­pa­ra­ti­va. 4 Rin­glei­ras, ren­ques. Agu­do, pers­pi­caz. 5 Ór­gano ex­cre­tor. Co­rren­te na­tu­ral de au­ga. 6 No­me de le­tra. Al­tar. 7 Membro dun gran po­bo ne­gro afri­cano. Di­se de quen ad­mi­ra e imi­ta as per­soas de al­ta po­si­ción so­cial. 8 Cam­pión. An­ti­ga ci­da­de im­pe­rial. Si­glas co­mer­ciais. 9 Con­soan­te. Pe­la, mon­da, pa­ra­za. Con­xun­ción. 10 Pe­queno ar­bus­to da familia das eri­cá­ceas.

VERTICAIS 1 Aba­ter, dei­tar po­lo chan, de­mo­ler. 2 Cen. Tá­boas que for­man as pa­re­des cur­vas dos to­neis. Con­soan­te. 3 Sím­bo­lo do ás­ta­to. Máis alá. Tra­sei­ro. 4 Ga­ban­zas, elo­xios. Trans­por­ta para aquí. 5 Fo­gar. Do re­vés, en­fa­dou, en­co­le­ri­zou. 6 Pro­no­me fe­mi­nino de ter­cei­ra per­soa. Par­te di­fe­ren­cia­da do océano. 7 Te­rra com­ple­ta­men­te ro­dea­da de au­ga. Ba­tra­cio. 8 Di­vin­da­de so­lar do an­ti­go Exip­to. Se­men­te pe­que­na e du­ra de cer­tas plan­tas. Sím­bo­lo da pra­ta. 9 Pre­po­si­ción. Den­tes ca­rac­te­rís­ti­cos dos car­ní­vo­ros. Ar­ti­go fe­mi­nino. 10 Sen­sa­to, asi­sa­do, que ac­túa con sen­ti­do co­mún.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.