Suer­tu­da

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Opinión - LUÍS GON­ZÁ­LEZ TO­SAR

Na rúa Ugarteche, em­pe­za­ba para nós, de pi­bes, Pa­ler­mo Chi­co. Era o ba­rrio ba­cán, na­da que ver co pro­pio, ta­mén Pa­ler­mo. A fron­tei­ra mar­ca­bá­mo­la, da­que­la, máis alá do Bo­tá­ni­co e do Zoo­ló­xi­co. A fi­nais dos oi­ten­ta fun de vi­si­ta, por pri­mei­ra vez, a Ugarteche 2837, 8.º A, con­vi­da­do po­la do­na, Ma­ría Est­her Váz­quez. Non sa­be­ría di­cir ago­ra en can­tas oca­sións es­ti­ven no pa­que­te trí­plex da es­cri­to­ra e do seu ho­me, o poe­ta Ho­ra­cio Ar­ma­ni. Moi­tas, por­que a ca­sa de Ma­ría Est­her é un­ha re­fe­ren­cia ín­ti­ma na ci­da­de na que vin ao mun­do. Un re­man­so de paz e de ca­ri­ño, tan ne­ce­sa­rio na vo­rá­xi­ne por­te­ña, do que des­fru­tei; des­de o li­ving ás dúas te­rra­zas, atei­ga­das de flo­res, mes­mo no in­verno aus­tral, des­de o es­cri­to­rio de Ho­ra­cio, on­de lin a Mon­ta­le, ata o cuar­to dos ami­gos, on­de bo­tei lin­das ses­tas re­pa­ra­do­ras. Un­ha tar­de, can­do Ho­ra­cio xa es­ta­ba moi des­me­llo­ra­do po­lo can­cro, Ma­ría Est­her ani­ma­ba nil fa­lán­do­nos dun­ha len­te­lla que ato­pa­ra na co­ci­ña. O doen­te, que apa­ren­ta­ba es­ca­sa aten­ción, er­gueu­se de só­ca­to do so­fá, foi on­da ela e bi­cou­na lon­ga­men­te na bo­ca. «Que so­fo­co, che —dixo Ma­ría Est­her—, si no fue­ra por las es­ca­le­ras, aca­ba­ría­mos es­to en el dor­mi­to­rio, pe­ro no de­be­mos ser des­cor­te­ses con Luís». Con oi­ten­ta anos, a es­tú­pi­da mor­te arre­ba­tou­nos a un­ha das per­soas con maior en­can­to in­te­li­xen­te, for­za in­te­rior e vi­ta­li­da­de que te­ño ato­pa­do. Miú­da e de­li­ca­da, can­do fa­la­ba das súas en­fer­mi­da­des, in­ter­ven­cións ci­rúr­xi­cas e tra­ta­men­tos, atri­buía­lle á es­tir­pe ga­le­ga a su­per­vi­ven­cia: «Soy una ga­lle­ga suer­tu­da». Fi­ní­si­ma na­rra­do­ra, es­tre­me­ceu­nos cos poe­mas de Es­tra­te­gias de

la pe­na, can­do fa­le­ceu Ho­ra­cio. Ga­li­cia dé­be­lle que Bor­ges mu­da­ra de opi­nión so­bre no­sou­tros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.