Na­mo­ra­da da súa al­dea na­tal, en Sa­rria, e da poe­sía de Mar­ta Da­cos­ta

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Galicia -

«Se ti­ve­ra que es­co­ller un re­cun­cho de Ga­li­cia, pois que­da­ría coa mi­ña al­dea, Cho­ren­te, en Sa­rria, que é o meu re­fu­xio, aín­da que hai lu­ga­res moi fer­mo­sos nes­te país», de­ta­lla Ana Pon­tón, un­ha per­soa que gus­ta da lec­tu­ra e que ten á poe­ta Mar­ta Da­cos­ta co­mo un­ha das au­to­ras de ca­be­cei­ra. A súa co­mi­da pre­fe­ri­da é o ce­vi­che, a súa cor o verde e o seu fil­me fa­vo­ri­to dos úl­ti­mos que pui­do ver é «Mi­mo­sas», de Oli­ver La­xe. «¿Un lu­gar ao que non iría nun­ca? Pois su­po­ño que á Lúa», di so­rrin­do a por­ta­voz nacional do Blo­que. Ana Pon­tón, aman­te da li­te­ra­tu­ra, gus­ta de ler as obras no idio­ma ori­xi­nal dos au­to­res. O faino co cas­te­lán e non tan a miúdo co in­glés. «Se do­mi­na­ra me­llor esa lin­gua, fa­ríao, pe­ro non é o ca­so», iro­ni­za a lí­der na­cio­na­lis­ta. A súa can­ción fa­vo­ri­ta den­tro das ac­tuais é de Gua­di Ga­le­go e ti­tú­la­se «O mun­do es­tá pa­ra­do».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.