«O PSOE ten de­mos­tra­do en moi­tas oca­sións mal­tra­to ao no­so país»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Galicia -

Un­ha par­te do dis­cur­so de Ana Pon­tón no pe­che da dé­ci­ma sex­ta asem­blea do Blo­que xi­rou so­bre os asun­tos de maior ac­tua­li­da­de. —Pe­dro Sán­chez ou Su­sa­na Díaz? —Pa­ra min o PSOE non é un­ha re­fe­ren­cia, e os dous, no que a min me in­tere­sa, que é Ga­li­cia, de­fen­den o mes­mo: un Es­ta­do cen­tra­lis­ta. Por tan­to, dá­me igual. Es­ta­mos an­te un pro­ble­ma de pro­xec­to e o PSOE ten de­mos­tra­do en moi­tas oca­sións mal­tra­to ao no­so país. —Vos­te­de de­di­cou a Fei­joo un­ha par­te do dis­cur­so de pe­che na asem­blea. E foi moi crí­ti­ca coa súa ache­ga a Ga­li­cia. —É nor­mal que fa­le­mos dos asun­tos que preo­cu­pan aos ci­da­dáns. Pa­ra min Fei­joo é o peor pre­si­den­te da his­to­ria au­to­nó­mi­ca de Ga­li­cia no que se re­fi­re ao seu le­ga­do, ao ba­lan­ce que dei­xa. Fei­joo é un gran ma­ni­pu­la­dor, máis é un moi mal pre­si­den­te pa­ra Ga­li­cia, so­bre to­do nos asun­tos cla­ve. —Co­mo por exem­plo? —En asun­tos co­mo o da AP-9 aca­bou trai­zoan­do a Ga­li­cia. É in­ca­paz de fa­cer va­ler a po­si­ción do Par­la­men­to ga­le­go, e mes­mo nos in­ten­tou ven­der que cun­ha reunión co mi­nis­tro que­da­ba re­sol­to o pro­ble­ma. E es­tá­mo­lo a ver con ou­tros asun­tos, co­mo o fi­nan­cia­men­to, on­de Ga­li­cia es­tá des­apa­re­ci­da. Men­tres, Fei­joo an­da preo­cu­pa­do por Ca­ta­lu­ña, can­do de­be­ría es­tar de­fen­den­do a Ga­li­cia, por exem­plo cun con­cer­to eco­nó­mi­co. —Vos­te­de cre que é real­men­te via­ble? —To­tal­men­te, es­tou ab­so­lu­ta­men­te con­ven­ci­da. Os ga­le­gos pa­ga­mos máis im­pos­tos do que es­ta­mos re­ci­bin­do. —Non pen­sa que a Fei­joo lle to­cou li­dar cun­ha cri­se sen pre­ce­den­tes? —Nin­guén ne­ga iso. Pe­ro to­dos os pre­si­den­tes ti­ve­ron que xes­tio­na­la. O asun­to é a po­si­ción na que es­ta­mos. E non é a me­llor. A cri­se foi máis in­ten­sa por­que Fei­joo foi o alumno avan­ta­xa­do de Mon­to­ro re­cor­tan­do. —Se tan mal o fai. co­mo é po­si­ble que o vo­te tan­ta xen­te? —Na di­ná­mi­ca po­lí­ti­ca ga­le­ga xo­gan moi­tos fac­to­res. O PP ten un­ha im­plan­ta­ción te­rri­to­rial moi for­te, e nes­tes anos, ade­mais, os par­ti­dos que es­ta­ba­mos na opo­si­ción non o fi­xe­mos ben. —Que re­la­ción te­ñen con En Ma­rea no Par­la­men­to? —Te­mos con­tac­tos con to­da a opo­si­ción e fa­la­mos con to­dos os gru­pos so­bre os asun­tos da axen­da par­la­men­ta­ria. O que ve­xo é que En Ma­rea ten o seu pro­xec­to pro­pio po­lí­ti­co, e res­pec­to a nós hai di­fe­ren­zas en cues­tións moi im­por­tan­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.