A RAG es­co­lle pre­si­den­te pa­ra un­ha nova eta­pa

Frei­xa­nes se­rá eli­xi­do «cons­cien­te das di­fi­cul­ta­des que a ins­ti­tu­ción vén atra­ve­san­do»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - RO­DRI GAR­CÍA

Son 28 os mem­bros do ple­na­rio da Real Aca­de­mia Ga­le­ga (RAG) con­vo­ca­dos pa­ra as 18.30 ho­ras de ho­xe. A cita é no se­gun­do an­dar do nú­me­ro 11 da rúa Ta­ber­nas da Co­ru­ña, na que fo­ra a ca­sa de Emi­lia Par­do Ba­zán e ago­ra é se­de da RAG. O co­me­ti­do que te­ñen é o de es­co­ller o seu pre­si­den­te pa­ra os pró­xi­mos ca­tro anos. «Con da­ta 24 de mar­zo foi re­xis­tra­da un­ha pro­pos­ta a fa­vor de Víc­tor Fer­nán­dez Frei­xa­nes, subs­cri­ta po­los aca­dé­mi­cos Xe­sús Alon­so Mon­te­ro, Mar­ga­ri­ta Le­do An­dión e An­tón San­ta­ma­ri­na Fer­nán­dez», in­for­ma­ban on­te des­de a ins­ti­tu­ción fun­da­da en 1906. «Un gru­po de aca­dé­mi­cos, mem­bros to­dos do ple­na­rio, aníman­me a pre­sen­tar a mi­ña can­di­da­tu­ra á pre­si­den­cia da Real Aca­de­mia Ga­le­ga», di o es­cri­tor, edi­tor e pro­fe­sor uni­ver­si­ta­rio na car­ta que con da­ta do día 24 en­via­ba aos aca­dé­mi­cos.

«Son cons­cien­te —se­gue di­cin­do o pró­xi­mo pre­si­den­te da RAG— da hon­ra que iso su­pón, e mais da al­ta res­pon­sa­bi­li­da­de que asu­mo. Son cons­cien­te ta­mén das di­fi­cul­ta­des que a ins­ti­tu­ción veu atra­ve­san­do nos úl­ti­mos tem­pos, así co­mo do enor­me es­for­zo rea­li­za­do po­los com­pa­ñei­ros e com­pa­ñei­ras que a xes­tio­na­ron du­ran­te es­te pe­río­do, tan­to o pre­si­den­te e os mem­bros da exe­cu­ti­va co­mo aque­les que o fi­xe­ron den­de as dis­tin­tas co­mi­sións, ac­ti­vi­da­des e gru­pos de tra­ba­llo». Pa­ra a se­sión des­ta tar­de, anun­cia Frei­xa­nes: «Qui­xe­ra pre­sen­tar as li­ñas mes­tras da mi­ña pro­pos­ta de xes­tión e mais os no­mes dos com­pa­ñei­ros e com­pa­ñei­ras que qui­xe­ra que me acom­pa­ña­sen nes­ta res­pon­sa­bi­li­da­de».

Máis pre­sen­za fe­mi­ni­na

Un­ha das di­rec­tri­ces que mar­ca­rá esa xes­tión é a de man­ter a pre­sen­za fe­mi­ni­na na co­mi­sión exe­cu­ti­va, na que ata ago­ra es­ta­ban Mar­ga­ri­ta Le­do e Ro­sa­rio Álvarez. Es­ta é un­ha ten­den­cia na que coin­ci­den to­dos os aca­dé­mi­cos: a ne­ce­si­da­de de dar máis pu­lo á pre­sen­za de aca­dé­mi­cas, co­mo amo­sa o fei­to dos úl­ti­mos in­gre­sos de Fi­na Ca­sal­de­rrey e Ma­ri­lar Alei­xan­dre, así co­mo a elec­ción de Chus Pa­to pa­ra ocu­par a va­can­te que dei­xou o fa­le­ce­men­to de Xo­sé Fer­nán­dez Fe­rrei­ro. Es­ta úl­ti­ma, aín­da que foi eli­xi­da o pa­sa­do 5 de no­vem­bro do ano pa­sa­do, non to­mou po­se­sión. Men­tres Alei­xan­dre fa­la­ba ta­mén da ne­ce­si­da­de de máis mu­lle­res na en­ti­da­de, Chus Pa­to di­cía nes­te xor­nal: «O que pen­so é que xa que as mu­lle­res sos­te­mos a me­ta­de do ceo, é de xus­ti­za que te­ña­mos vi­si­bi­li­da­de nas ins­ti­tu­cións te­rres­tres».

Se­rá un­ha das ta­re­fas que ten por dian­te Fer­nán­dez Frei­xa­nes, que amo­sa­ba así as súas pre­ten­sións de ca­ra ao fu­tu­ro na car­ta aos aca­dé­mi­cos: «A mi­ña in­ten­ción é con­se­guir o maior con­sen­so po­si­ble pa­ra, en­tre to­dos, ini­ciar un­ha nova eta­pa que con­ci­bo co­mo con­ti­nui­da­de da an­te­rior, mais na pro­cu­ra de avan­zar na cons­tru­ción de es­pa­zos de en­ten­de­men­to e con­cor­dia a prol dun­ha maior efi­ca­cia dos no­sos ob­xec­ti­vos fun­da­cio­nais: a de­fen­sa, dig­ni­da­de, uso e pro­mo­ción da lin­gua ga­le­ga».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.