Sa­lón do Li­bro

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

HO­XE

Obra­doi­ro cien­cia-ar­te 17.30 ho­ras•Pa­zo da Cul­tu­ra • Os ne­nos ela­bo­ra­rán o seu pro­pio ca­derno de cam­po pa­ra plas­mar nel o mun­do que que­ren, pres­tan­do aten­ción a al­gúns pro­ble­mas me­dioam­bien­tais, co­mo a so­bre­pes­ca, os lu­mes e a des­apa­ri­ción das es­pe­cies. En­tra­da li­bre ata com­ple­tar ca­bi­da.

Es­trea de «Pum pum» 18.30 ho­ras • Au­di­to­rio do Pa­zo da Cul­tu­ra•3 eu­ros•

É un es­pec­tácu­lo ten­ro que fa­la de his­to­rias co­tiáns que lles pa­san aos ne­nos, pe­ro ta­mén tras­la­da un­ha men­sa­xe moi cla­ra: Den­de moi pe­que­nos te­ñen que sa­ber que nin­guén po­de obri­gar­lles a fa­cer cou­sas que non que­ren.

MA­ÑÁ Di­ver­sos e di­ver­sas

17.30 ho­ras•Pa­zo da Cul­tu­ra •

O obra­doi­ro im­pri­me es­pe­cial sen­si­bi­li­da­de ca­ra á di­ver­si­da­de se­xual e afec­ti­va pa­ra o pú­bli­co in­fan­til con di­ná­mi­cas e xo­gos. Quin­ce pra­zas, con ins­cri­ción pre­via.

Fu­nám­bu­lus 18 ho­ras•Pa­zo da Cul­tu­ra •

Trá­ta­se dun con­to mu­si­cal ba­sea­do no ori­xi­nal de Álex To­var. É un­ha me­tá­fo­ra so­bre o día a día e os so­ños que nos fan en­ten­der que o im­por­tan­te na vi­da é se­guir ca­mi­ñan­do, aín­da que se­xa nun fío. En­tra­da li­bre ata com­ple­tar ca­bi­da.

Pum pum 18.30 ho­ras • Au­di­to­rio do Pa­zo da Cul­tu­ra•3 eu­ros •

Bao­bab Tea­tro vol­ve re­pre­sen­tar a súa obra, es­trea­da o mar­tes.

XOVES No­vas na te­rra

17.30 ho­ras•Pa­zo da Cul­tu­ra •

Ac­ti­vi­da­de plás­ti­ca de ilus­tra­ción que re­co­lle as me­llo­res no­vas en re­la­ción coa eco­lo­xía, pa­tri­mo­nio na­tu­ral e a ac­ti­vi­da­de so­li­da­ria do ho­me.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.