ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ex­cep­to. 2 Ape­li­do po­lo que é máis co­ñe­ci­do o maior es­cri­tor ga­le­go do no­so tem­po. 3 Xor­na­lis­ta que es­cri­be no­ti­cias e ou­tras cou­sas. 4 Más­ca­ra de En­troi­do. Re­ma­te trian­gu­lar nun­ha pa­re­de la­te­ral dun­ha cons­tru­ción cu­ber­ta a dúas au­gas. 5 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Do re­vés, es­tí­maa moi­to. 6 Com­pa­ñei­ra de tra­ba­llo do fu­so. Ór­ga­nos do voo. 7 Apoio, co­la­bo­ra­ción, au­xi­lio. Cas­ca vella e gro­sa de ár­bo­res co­ma o carballo ou o cas­ti­ñei­ro. 8 En­che­ría un es­pa­zo.

9 Bas­tan­te, su­fi­cien­te. 10 Ave pal­mí­pe­de ma­ri­ña.

VERTICAIS 1 Ani­mal sal­va­xe e pe­ri­go­so. 2 Má­qui­na de me­dir o tem­po. 3 Se­cre­ción amar­ga do fí­ga­do. Co­lo­quial­men­te, mo­rre. 4 Poe­ta e re­ci­ta­dor da an­ti­ga Gre­cia. Con­di­men­ta, ade­re­za. 5 Con­xun­to das se­men­tes pe­que­nas e du­ras dos ce­reais e dou­tras plan­tas. Acha­car, impu­tar. 6 Por­ción con­ti­nua dun­ha cur­va, e en es­pe­cial dun­ha cir­cun­fe­ren­cia. No­me ca­pi­cúa de mu­ller. 7 Co­lo­ca. Fi­gu­ra­da­men­te, sin­to un gran­de en­tu­sias­mo, desexo ou ira. 8 Cua­li­fi­ca­ción dun exa­me. Co­rren­te per­ma­nen­te de au­ga. 9 Es­pe­cie de ba­lan­za de bra­zos desiguais. 10 Or­ga­nis­mo es­ta­dou­ni­den­se pa­ra a ex­plo­ra­ción es­pa­cial.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.