Un­ha res­pos­ta equi­li­bra­da

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - A Fondo - X. F. Lei­cea­ga PS­deG

Ode­sa­fío in­de­pen­den­tis­ta dun­ha par­te subs­tan­cial da so­cie­da­de e os par­ti­dos po­lí­ti­cos ca­ta­láns non de­be ter pre­mio. Pe­ro si un­ha res­pos­ta efi­caz, equi­li­bra­da e se­ria por par­te do Es­ta­do. Es­ta res­pos­ta de­be in­cor­po­rar un­ha di­men­sión fi­nan­cei­ra sen que­dar só nes­te ám­bi­to: se­ría ne­ce­sa­ria ta­mén un­ha re­for­ma da Cons­ti­tu­ción que avan­ce no re­co­ñe­ce­men­to da di­ver­si­da­de que exis­te en Es­pa­ña man­ten­do os ele­men­tos de igual­da­de e cohe­sión que ca­rac­te­ri­zan o ac­tual mo­de­lo. Nes­te con­tex­to, dei­xar de aten­der as de­man­das sen­sa­tas da so­cie­da­de ca­ta­lá non só é un erro po­lí­ti­co. Ta­mén é ti­rar pe­dras con­tra o te­lla­do pro­pio, por­que re­du­ci­ría o rit­mo de cre­ce­men­to do con­xun­to de Es­pa­ña. O que de­be ga­ran­tir o go­berno de Ra­joy é que os in­tere­ses dou­tros te­rri­to­rios, e sin­gu­lar­men­te Ga­li­cia, non se ve­xan afec­ta­dos. Que o remate do AVE ou a co­ne­xión ao co­rre­dor atlán­ti­co de mer­ca­do­rías se­xa un­ha reali­da­de en pra­zos ra­zoa­bles. Que o mo­de­lo de so­li­da­rie­da­de in­ter­re­xio­nal que per­mi­tiu un maior equi­li­brio no cre­ce­men­to e o be­nes­tar nos úl­ti­mos lus­tros non se­xa al­te­ra­do pa­ra pre­miar un­ha vi­sión egoís­ta. Eses son os lí­mi­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.