A de­bi­li­da­de de Fei­joo

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - A Fondo - Luís Vi­lla­res En Ma­rea

Apro­me­sa de Ra­joy de 4.000 mi­llóns de eu­ros pa­ra Ca­ta­lu­ña soa a dúas cou­sas: a ten­tar so­lu­cio­nar un pro­ble­ma po­lí­ti­co co di­ñei­ro pú­bli­co e ao ha­bi­tual des­pre­zo con que o Par­ti­do Po­pu­lar prac­ti­ca a súa po­lí­ti­ca pa­ra Ga­li­cia. Soa a de­bi­li­da­de de Fei­joo dian­te dos seus maio­res.

Ten­tar se­du­cir a Ca­ta­lu­ña cun che­que é a de­mos­tra­ción de co­mo en­ten­de a ac­ción po­lí­ti­ca o Par­ti­do Po­pu­lar: en­vía o di­ñei­ro a Ca­ta­lu­ña e dei­xa a Nú­ñez Fei­joo no lu­gar que lle co­rres­pon­de. No de obe­de­cer.

O in­ves­ti­men­to en co­mu­ni­ca­cións fe­rro­via­rias de pro­xi­mi­da­de, que En Ma­rea non dei­xa de pro­po­ñer pa­ra Ga­li­cia, ex­pli­ca que Ra­joy nin­gu­nea aos seus vo­tan­tes e nin­gu­nea a Fei­joo men­tres con­ver­te os vo­tos dos ga­le­gos en in­ves­ti­men­tos pa­ra ou­tros.

Men­tres ase­gu­ra que non hai di­ñei­ro pa­ra na­da do pú­bli­co, Ra­joy en­con­tra un ex­tin­tor eco­nó­mi­co pa­ra ten­tar, tar­de e mal, apa­gar o in­cen­dio que el mes­mo pro­vo­cou. Ra­joy, co­mo Fei­joo, é cons­tan­te ni­so: en que Ga­li­cia e os ga­le­gos saian sem­pre mal pa­ra­dos de to­das as súas de­ci­sións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.