Con­ce­llo y Dipu­tación cie­rran fi­las en torno a la re­for­ma de Luis Ro­ca­fort

Pita ase­gu­ra que en el pleno ha­bía pro­tes­tan­tes con pan­car­tas sin lo­ca­les en la ca­lle

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra - CAR­MEN GAR­CÍA DE BUR­GOS

«La­men­ta­ble­men­te to­do o mun­do ten que en­ten­der que on­te (por el lu­nes) ha­bía xen­te alí que es­ta­ba izan­do pan­car­tas, que non ten nin lo­cais por alí. Es­tá cla­ro que é un te­ma po­li­ti­za­do, e eu non es­tou coas si­glas nin coa po­lí­ti­ca, se­nón cos ve­ci­ños». De ello no so­lo es­tá se­gu­ro el al­cal­de de San­xen­xo, Gonzalo Pita, sino tam­bién el vi­ce­pre­si­den­te de la Dipu­tación, que rea­li­za­ba po­co des­pués unas de­cla­ra­cio­nes en el mis­mo sen­ti­do. «Luis Ro­ca­fort le­va moi­tos anos, dé­ca­das, dán­do­lle vol­tas a que se fa­cía, hou­bo va­rios in­ten­tos bas­tan­te des­afor­tu­na­dos, e nin­gún de­les xes­tio­na­do po­lo PP, e nin­gún foi adian­te. E ago­ra que hai un pro­xec­to ne­go­cia­do co Con­ce­llo e con to­das ben­di­cións, con to­do ben fei­to, un pro­xec­to dig­ní­si­mo, que creo que vai dei­xar a zo­na moi ben, pa­re­ce hai que des­lu­cir a obra», la­men­ta­ba.

«É cu­rio­so, por­que o PP can­do es­ta­ba a obra en deseño di­cía que ha­bía que apu­rar», co­sa que, cri­ti­có, no se po­día ha­cer si lo que se per­se­guía era un con­sen­so y un plan bien de­fi­ni­do. «E ago­ra que es­tá con­sen­sua­do, non ía per­mi­tir o PP que un­ha obra na que in­clu­so o pro­pio por­ta­voz, Tel­mo Mar­tín — que es­ti­vo de al­cal­de en San­xen­xo oi­to anos e foi depu­tado pro­vin­cial aquí—, fra­ca­sou es­tre­pi­to­sa­men­te en po­der fa­cer al­go bo alí; ago­ra non ía dei­xar pa­sar a oca­sión de in­ten­tar des­lu­ci­lo e mon­tar lío, le­var mo­cións a ple- Las obras de re­for­ma de una de las ca­lles con más trán­si­to de San­xen­xo avan­zan a buen rit­mo. no, et­cé­te­ra. Era ab­so­lu­ta­men­te pre­vi­si­ble por­que ac­túa sem­pre igual e, po­lo tan­to, non hai nin­gun­ha no­vi­da­de», aña­dió.

Pita, por su par­te, in­sis­tió en la in­con­sis­ten­cia de las protestas del úl­ti­mo pleno: «É sor­pren­den­te que se pre­sen­te un­ha mo­ción por par­te do PP so­li­ci­tan­do oi­ten­ta ou no­ven­ta pra­zas, así pon tex­tual­men­te a mo­ción, e non sai­ba a es­tas al­tu­ras que o pro­xec­to xa con­tem­pla no­ven­ta. Po­lo tan­to, es­tá cla­ro que é un­ha ma­no­bra po­lí­ti­ca, an­tes di­cían que non o ia­mos fa­cer, e ago­ra, co­mo es­ta­mos fa­cén­doo, te­ñen que sa­car­lle cues­tións pa­ra sa­ca­lo á pa­les­tra».

Y, tam­bién al igual que Mos­que­ra, mos­tró su to­tal con­fian­za en el pro­yec­to: «San­xen­xo le­va vin­te anos es­pe­ran­do por es­te pro­xec­to, e vai que­dar un­ha rúa das me­llo­res que a no­sa con­tor­na, e non só do Con­ce­llo de San­xen­xo, vaia vi­sua­li­zar».

«Con res­pec­to á pla­ta­for­ma e aos afec­ta­dos por esa fal­ta de apar­ca­men­to, que non lles cai­ba dú­bi­da de que aquí te­ñen un al­cal­de que vai de­fen­der os seus in­tere­ses, e ese é o meu com­pro­mi­so den­de a pri­mei­ra reunión que ti­ve­mos. To­do aqui­lo que se­xa sen­sa­to, via­ble tec­ni­ca­men­te e cohe­ren­te vou pe­tar en­ri­ba da me­sa pa­ra que se fa­ga», con­clu­yó el re­gi­dor san­xen­xino.

R. LEI­RO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.