Oque­leo arran­ca con 22 tí­tu­los in­fan­tís e xu­ve­nís

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - MON­TSE GARCÍA

Oque­leo, un no­vo se­lo edi­to­rial es­pe­cia­li­za­do en li­te­ra­tu­ra in­fan­til e xu­ve­nil en ga­le­go, ini­cia a súa an­dai­na con un to­tal de 22 tí­tu­los en ca­tá­lo­go. O pro­xec­to posto en mar­cha po­la edi­to­rial San­ti­lla­na in­clúe tan­to no­vas crea­cións de au­to­res ga­le­gos, co­mo tra­du­cións de obras de es­cri­to­res in­ter­na­cio­nais que in­te­gra­ban o fon­do his­tó­ri­co de Al­fa­gua­ra. A di­rec­to­ra de Oque­leo, Mai­te Ma­la­gón, des­ta­cou que o ob­xec­ti­vo é apos­tar po­la ca­li­da­de li­te­ra­ria, com­pro­me­ti­da, de xé­ne­ros dis­tin­tos e, prin­ci­pal­men­te, po­la lin­gua ga­le­ga. «Con­ta­mos con los me­jo­res au­to­res e ilus­tra­do­res ga­lle­gos», ase­gu­rou du­ran­te a pre­sen­ta­ción do pro­xec­to no Con­se­llo da Cultura, na que es­ti­vo acom­pa­ña­da po­la di­rec­to­ra edi­to­rial de Obra­doi­ro/San­ti­lla­na, Ana Gue­rra, e tres dos au­to­res ga­le­gos, Pau­la Car­ba­llei­ra, Héc­tor Ca­ja­ra­vi­lle e Ma­nuel Nú­ñez Sin­ga­la.

Den­de a pri­mei­ra se­ma­na de abril es­ta­rán dis­po­ñi­bles para os lec­to­res os pri­mei­ros quin­ce tí­tu­los, en­tre os que se in­clúen li­bros de Ma­ría Ca­no­sa, Pau­la Car­ba­llei­ra, Glo­ria Sán­chez, Con­cha Blan­co, Ana Ros­se­ti, Xoán Do­ba­rro, Ma­ri­ca Cam­po, Ma­ría Isabel Molina, Mi­chael En­de, Su­san E. Hin­ton, San­tia­go Jau­re­gui­zar e o dúo Gos­cinny-Sem­pé. A par­tir da se­gun­da quin­ce­na che­ga­rán os se­te res­tan­tes, obras de Xa­bier P. Do­cam­po, Glo­ria Sán­chez, Xa­bier Estévez, Héc­tor Ca­ja­ra­vi­lle, Ma­nuel Nú­ñez Sin­ga­la e ou­tros tí­tu­los de Mi­chael En­de e Jau­re­gui­zar.

Ana Gue­rra, di­rec­to­ra edi­to­rial de Obra­doi­ro/San­ti­lla­na, su­bli­ñou a boa aco­lli­da do pro­xec­to en­tre os au­to­res ga­le­gos, xa que de se­gui­do lle re­mi­ti­ron ori­xi­nais dun­ha gran ca­li­da­de. Po­la súa ban­da, Nú­ñez Sin­ga­la, Ca­ja­ra­vi­lle e Car­ba­llei­ra, ade­mais de ex­pli­car o ar­gu­men­to das súas obras que xa for­man par­te de Oque­leo, in­ci­di­ron na im­por­tan­cia que ten am­pliar o abano da ofer­ta edi­to­rial para os lec­to­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.