No­ta­ble des­cen­so en ju­lio del nú­me­ro de in­cen­dios res­pec­to a 2016

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - A Fondo -

A lo lar­go del pa­sa­do mes de ju­lio se re­gis­tra­ron en Ga­li­cia 361 in­cen­dios, de acuer­do con los da­tos de la Xun­ta. El nú­me­ro su­po­ne un no­ta­ble des­cen­so res­pec­to a la can­ti­dad re­gis­tra­da en ju­lio del año pa­sa­do: 361 fue­gos, que en el mis­mo pe­rio­do de 2015 lle­ga­ron a ser 680.

Por su parte, la con­se­llei­ra de Me­dio Ru­ral, Án­ge­les Váz­quez, com­par­tió ayer un día con la bri­ga­da de Co­to de Cas­tro, que tie­ne su cen­tro de ope­ra­cio­nes en la ba­se de he­li­cóp­te­ros de Toén, en Ou­ren­se. A pe­ti­ción de los tra­ba­ja­do­res de la Xun­ta, com­pro­bó cuál es el tra­ba­jo que desa­rro­llan día a día. «Te­mos que pór en va­lor o tra­ba­llo que xa co­ñe­cen to­dos os ga­le­gos, pe­ro ás ve­ces so­lo nos per­ca­ta­mos can­do hai un gran in­cen­dio, e ago­ra pó­den­se dar en cal­que­ra épo­ca do ano. Tal e co­mo es­ta­mos ven­do non le­va­mos un bo ano no que á me­teo­ro­lo­xía se re­fi­re. Ou­ren­se es­tá en alerta por­que non cho­ve dende hai moi­to tem­po», afir­mó Án­ge­les Váz­quez.

La con­se­llei­ra ala­bó el tra­ba­jo que ha­cen a diario las bri­ga­das pa­ra lo­ca­li­zar a los in­cen­dia­rios: «Te­mos que di­cir que in­de­pen­den­te­men­te de que pui­de­ra ha­ber al­gún que ou­tro in­cen­dio por cau­sas na­tu­rais, esas son as mínimas. A maio­ría son lu­mes in­ten­cio­na­dos». Re­cor­dó, en es­te sen­ti­do, la cam­pa­ña de la Xun­ta

Fai­te cor­ta­lu­mes!, que in­vi­ta a los más de dos mi­llo­nes de ga­lle­gos a que arro­pen y vi­gi­len el ru­ral. «O me­llor se­ría que o per­soal que te­mos non se te­ña que de­di­car uni­ca­men­te a ata­llar os in­cen­dios se­nón que po­da rea­li­zar ou­tros tra­ba­llos, que te­mos moi­to que fa­cer. Son al­go máis que bom­bei­ros fo­res­tais, son coida­do­res do mon­te».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.