Non hai dis­tan­cias que poi­dan co amor

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

Can­do Ma­ría e An­drew, se co­ñe­ce­ron, as súas vi­das pu­xé­ron­se pa­tas arri­ba. An­drew es­ta­ba ca­sa­do e Ma­ría di­vor­cia­da e nin­gún dos dous con­ta­ba con vol­ver na­mo­rar­se. Os 20.000 qui­ló­me­tros que se­pa­ran Vi­go de No­va Ze­lan­dia tam­pou­co fo­ron un in­con­ve­nien­te por­que eles ti­ñan moi cla­ro que o seu era di­fe­ren­te. Des­pois duns me­ses de mo­cear a dis­tan­cia, An­drew dei­xou to­da a súa vi­da pa­ra vir a Vi­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.